Existují v České republice úspory z rozsahu na úrovni veřejné správy?

Název práce: Existují v České republice úspory z rozsahu na úrovni veřejné správy?
Autor(ka) práce: Temlík, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Čadil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá a prokazuje existenci a důsledky úspor z rozsahu na běžných výdajích obcí v České republice. Za pomoci regresního modelu analyzuje vybrané položky běžných výdajů per capita z let 2001-2021 v závislosti na velikosti obce. V teoretické části práce pojednává o interních a externích úsporách rozsahu a možnosti jejich existence ve veřejné správě ve formě samotných interních úspor a vysvětluje možné aglomerační úspory při fungování spillover efektu a velikosti obce jakožto kontextuální proměnné. Výsledkem práce je stanovení přibližné hodnoty optimální velikosti obce na 12 393 obyvatel na zkoumaných položkách.
Klíčová slova: úspory z rozsahu; aglomerační úspory; samosprávy; optimální velikost obce; běžné výdaje; rozpočet obce; spolupráce obcí
Název práce: Do economies of scale exist in public administration?
Autor(ka) práce: Temlík, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Čadil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines and demonstrates the existence and implications of economies of scale on the current expenditures of municipalities in the Czech Republic. Using a regression model, it analyses selected items of current expenditure per capita from 2001-2021 depending on the size of the municipality. In the theoretical part of the thesis, it discusses internal and external economies of scale and the possibility of their existence in public administration in the form of internal economies themselves and explains possible agglomeration economies when the spillover effect and municipality size as a contextual variable are at work. As a result, the paper determines an approximate value of the optimal municipality size per 12 393 inhabitants on the items examined.
Klíčová slova: agglomeration economies; municipalities; economies of scale; current expenditure; municipal budget; municipal cooperation; optimal municipal size

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 7. 2023
Datum podání práce: 7. 1. 2024
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85044/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: