Ekonomické souvislosti mobility obyvatelstva za prací na příkladu Moravskoslezského kraje - rok 2011 a 2021

Název práce: Ekonomické souvislosti mobility obyvatelstva za prací na příkladu Moravskoslezského kraje - rok 2011 a 2021
Autor(ka) práce: Kaljkovićová, Dagmar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macháček, Jaroslav
Oponenti práce: Šimčík, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pečlivě analyzuje problematiku mobility obyvatelstva s důrazem na dojížďku za prací v Moravskoslezském kraji. Teoretická část zkoumá různé aspekty mobility, od sociální mobility a urbanizace po teorie regionálního rozvoje, včetně historie sledování dojížděk. Pandemie COVID-19 přinesla nový kontext do dojížďky za prací, zdůrazňující potřebu udržitelných pracovních modelů. Praktická část analyzuje demografické a ekonomické změny v Moravskoslezském kraji, odhalující vliv mobility na region. Výsledky ukazují diverzitu migračních trendů a změny v pracovních preferencích. Navrhovaná doporučení pro regionální politiku zahrnují podporu bytové politiky, monitorování uchazečů o zaměstnání a investice do dopravní infrastruktury. Celkově lze konstatovat, že migrace za prací v Moravskoslezském kraji má významný vliv na ekonomickou a sociální dynamiku. Doporučení pro regionální politiku zdůrazňují klíčové oblasti, jako jsou bytová politika, zaměstnanost a dopravní infrastruktura, pro podporu udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti regionu.
Klíčová slova: regionální rozvoj; SLDB; mobilita; Moravskoslezský kraj
Název práce: ECONOMIC CONTEXT OF POPULATION MOBILITY FOR WORK ON THE EXAMPLE OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION - 2011 AND 2021
Autor(ka) práce: Kaljkovićová, Dagmar
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Macháček, Jaroslav
Oponenti práce: Šimčík, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis carefully analyses the issue of population mobility with an emphasis on commuting in the Moravian-Silesian Region. The theoretical part examines various aspects of mobility, from social mobility and urbanization to theories of regional development, including the history of commuting patterns. The COVID-19 pandemic has brought a new context to commuting, highlighting the need for sustainable work patterns. The practical part analyses demographic and economic changes in the Moravian-Silesian region, revealing the impact of migration on the region. The results show the diversity of migration trends and changes in work preferences. Suggested recommendations for regional policy include support for housing policy, monitoring of job seekers and investment in transport infrastructure. Overall, it can be concluded that labour migration in the Moravian-Silesian Region has a significant impact on economic and social dynamics. Recommendations for regional policy highlight key areas such as housing, employment and transport infrastructure to support the sustainable development and competitiveness of the region.
Klíčová slova: mobility; Moravian-Silesian Region; regional development; SLDB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 7. 2023
Datum podání práce: 7. 1. 2024
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85030/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: