Ceny nemovitostí a měnová politika

Název práce: Ceny nemovitostí a měnová politika
Autor(ka) práce: Pražský, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce rozebírá vývoj ceny nemovitostí v kontextu měnové politiky. Cílem bylo vyhodnocení vlivu měnové politiky na cenu nemovitostí, resp. na její vývoj. Cíle bylo dosaženo fundamentální analýzou v první části práce, která byla následně potvrzována dvěma ARDL modely. První model rozšířený o model korekce chyby poukázal na dlouhodobý inverzní vztah mezi změnou úrokové sazby a změnou meziročního tempa vývoje indexu cen nemovitostí, krátkodobý efekt změny úrokové sazby je naopak pozitivní. Druhý model využívá stacionární řady nultého řádu a potvrzuje negativní vliv změny úrokové sazby na index ceny nemovitostí v absolutních hodnotách. V závěru jsou shrnuty výsledky ekonometrických modelů a jejich soulad, případný nesoulad s fundamentální analýzou.
Klíčová slova: Ceny nemovitostí; měnová politika; centrální banka; ARDL; úrokové sazby; ČNB
Název práce: House prices and monetary policy
Autor(ka) práce: Pražský, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses the development of real estate prices in the context of monetary policy. The aim was to evaluate the impact of monetary policy on the price of real estate, or its development. The objective was achieved by a fundamental analysis in the first part of the thesis, which was subsequently confirmed by two ARDL models. The first model, augmented with an error correction model, indicated a long-run inverse relationship between the change in the interest rate and the change in the annual rate of change in the house price index, while the short-run effect of the interest rate change was positive. The second model uses a zero-order stationary series and confirms the negative effect of interest rate changes on the house price index in absolute values of index. The conclusion summarizes the results of econometric models and their consistency, or any inconsistency, with fundamental analysis.
Klíčová slova: House prices; monetary policy; central bank; interest rates; ARDL; CNB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 4. 2023
Datum podání práce: 7. 1. 2024
Datum obhajoby: 29. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84429/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: