Analýza vlivu fundamentálních zpráv na cenu vybraných finančních aktiv

Název práce: Analysis of the impact of fundamental reports on the price of selected financial instruments
Autor(ka) práce: Strnad, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Babusik, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main objective of this thesis was to investigate the potential impact of periodically published reports on the prices of selected precious and industrial metals. After an overview of the current understanding of this topic as well as of methods used in studies with similar aims was conducted, an empirical analysis was conducted. For empirical analysis of data from 2008 to 2023, linear regression was used in the approach utilising the surprise effect of the report’s publication as a predictor and in the approach utilizing returns from the report’s publication day. While the predictors significantly explain the various future returns of selected metals in both approaches, the out-of-sample testing confirms that most of these returns are not significantly different from zero.
Klíčová slova: cross-validation; trading strategies; surprise effect; precious metals; Linear regression; fundamental analysis; fundamental reports; macroeconomic impacts; out sample testing; tests of market efficiency; industrial metals; commodities
Název práce: Analýza vlivu fundamentálních zpráv na cenu vybraných finančních aktiv
Autor(ka) práce: Strnad, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Babusik, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce bylo odhalit závislosti mezi periodicky publikovanými zprávami fundamentálního charakteru a cenami vybraných cenných a průmyslových kovů. Nejprve byly popsány dosavadní znalosti z oblasti tématu této práce skrze studie využívající různé metody pro odhalení podobných vztahů. Pote byla provedena samotná analýza na datech mezi roky 2008 a 2023 s využitím lineární regrese, ve které byly využity dvě různé vysvětlující proměnné představující dva přístupy k odhalení vztahů. Těmi jsou samotná složka překvapení (šoku) a výnosy ze dne oznámení zprávy. Ačkoliv s využitím obou přístupů byly nalezeny významné vztahy mezi vysvětlující proměnnou a budoucími výnosy na různých zpožděních, validace těchto výsledků ve formě obchodní strategie neprokázala, že by nalezené vztahy mohly být využity k dosažení výnosů statisticky významných od nuly.
Klíčová slova: makroekonomické vlivy; Lineární regrese; fundamentální zprávy; fundamentální analýza; křížová validace; obchodní strategie; složka překvapení; testy tržní efektivnosti; komodity; cenné kovy; průmyslové kovy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2022
Datum podání práce: 10. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82655/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: