Efektivnost očkovací loterie na Slovensku

Název práce: Efektivnost očkovací loterie na Slovensku
Autor(ka) práce: Skuhrová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Maaytová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V roce 2021 zaostávala Slovenská republika v tempu očkování proti onemocnění COVID-19 za vyspělými státy. Jedním z řešení financovaných z veřejných zdrojů byla očkovací loterie, do které bylo možné se zapojit za každou absolvovanou dávku vakcíny. Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit, zda byla očkovací loterie na Slovensku efektivním nástrojem motivujícím k očkování, konkrétně pomocí Chowova testu strukturálních zlomů a CBA analýzy. V první kapitole je popsán průběh očkovací loterie, ve druhé kapitole jsou uvedeny názory slovenské populace na očkování, loterii a jejich motivace. Třetí kapitola shrnuje poznatky z publikované literatury vysvětlující vakcinaci jako pozitivní externalitu a následné politiky incentiv k očkování. Ve čtvrté kapitole Chowův test prokázal existenci strukturálních zlomů pro 1. i pro 2. dávku vakcíny. Nárůst počtu podaných očkovacích dávek je však krátkodobý a z toho vyplývá potřeba vyčíslit monetární hodnotu očkovaných osob. V páté kapitole bylo zkoumáno, zda přínosy definované jako ušetřené náklady na pracovní neschopnost, hospitalizaci a ztrátu let života neočkované osoby převyšují investované náklady finanční prémie loterie. Analýza prokázala, že projekt byl ekonomicky efektivní, čistý přínos byl kladný a přínosy desetinásobně převyšovaly náklady. Počet lidí, kteří by se měli nechat očkovat, aby byla zajištěna efektivnost, dvojnásobně převyšuje původní odhad Útvaru hodnoty za peníze. Důvodem může být rozlišování mezi přínosy očkovaných jednou a dvěma dávkami a rozlišování mezi věkovými skupinami v této bakalářské práci.
Klíčová slova: finanční incentivy; CBA; Chowuv test; očkování
Název práce: Effectivity of vaccination lottery in Slovakia
Autor(ka) práce: Skuhrová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Maaytová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
During 2021, the Slovak Republic was lagging behind other states in the frequency of COVID-19 vaccinations. One supposed solution financed by the government was the vaccination lottery. It was possible to participate in each vaccine taken. This bachelor's thesis aims to evaluate whether the vaccination lottery in Slovakia was an effective tool for motivating an increase in vaccination rates. This is done using the Chow test of a break in series and Cost-Benefit analysis. The first chapter describes the progress of the vaccination lottery. The second chapter discusses the opinions of the Slovak population on vaccination, the lottery, and their motivations. The third chapter summarizes insights from published literature explaining vaccination as a positive externality and subsequently, incentive policies for vaccination. In the fourth chapter, the Chow test demonstrated the existence of structural breaks for both the first and second doses of the vaccine. However, the increase in the number of administered vaccine doses was short-term, leading to the need to quantify the monetary value of vaccinated individuals. The fifth chapter examined whether the benefits, defined as the costs saved on sick leave, hospitalization, and loss of life years per unvaccinated individual, outweighed the invested costs of the financial lottery premium. The analysis showed that the project was economically effective, with a positive net benefit, and that the benefits were ten times higher than the costs. The number of people that needed to be vaccinated to ensure efficiency was double the original estimate of the Value for Money Unit. This may be due to differentiating between the benefits of those vaccinated with one and two doses, and between age groups in this bachelor thesis.
Klíčová slova: vaccination; CBA; financial incentives; Chow test

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2021
Datum podání práce: 11. 1. 2024
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78472/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: