Evaluace fiskálně-politického rozhodování Kanady, Norska, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů v období let 2000-2022

Název práce: Evaluace fiskálně-politického rozhodování Kanady, Norska, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů v období let 2000-2022
Autor(ka) práce: Vik, Šimon
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomové práce představuje komparaci hodnocení fiskálně-politického rozhodování v zemích, které jsou dle dané problematiky klasifikovány jako země bohaté na přírodní zdroje. Zároveň se jedná o ekonomiky, jenž se řadí mezi vyspělé státy, a to dle hodnocení indikátoru HDP na obyvatele v PPP (ve stálých cenách). V teoretické části je za pomoci metody kombinované rešerše popsána obecná fiskálně-politická problematika v zemích bohatých na přírodní zdroje, a to jak pro krátkodobý, tak i dlouhodobý časový horizont. Dále autor představuje vybraná rizika, jenž se pojí s fenoménem „prokletí přírodních zdrojů“, v kontextu ekonomických i politických transmisních mechanismů. Praktická část práce obsahuje analýzu zemí Kanady, Norska, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů se zaměřením na aplikaci teoretických znalostí na konkrétní ekonomiky. Práce má přidanou hodnotu ve své komplexnosti a relativně velkém počtu zkoumaných států, které jsou historicky a společensky značně odlišné. To umožňuje větší prostor pro potenciální využití výstupů z této práce na další ekonomiky, jichž se tato problematika také týká. Hlavním závěrem této diplomové práce je skutečnost, že zvolené vyspělé ekonomiky, disponující výraznou zásobou přírodních zdrojů a definující se jako surovinoví exportéři, by měly zakládat fondy blahobytu a akumulovat v nich bohatství. Ropní vývozci by se měly zaměřit také na budování kvalitního institucionálního prostředí.
Klíčová slova: fiskální politika; fiskální pravidla; ropa; ceny ropy; fondy blahobytu; prokletí přírodních zdrojů
Název práce: The Evaluation of Fiscal-Policy Decision-Making of Canada, Norway, Kuvait and the United Arabic Emirates for the Period 2000-2022
Autor(ka) práce: Vik, Šimon
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis represents a comparison of the evaluation of fiscal-policy decision-making in countries classified as rich in natural resources according to the given issue. At the same time, these are economies that rank among developed countries according to the evaluation of the GDP per capita indicator in PPP (in constant prices). In the theoretical part, using the combined research method, the general fiscal-policy issue in countries rich in natural resources is described for both short and long term time horizons. Furthermore, the author presents selected risks associated with the phenomenon of " resource curse" in the context of both economic and political transmission mechanisms. The practical part of the thesis contains an analysis of the countries of Canada, Norway, Kuwait and the United Arab Emirates with a focus on the application of theoretical knowledge to specific economies. The thesis has added value in its complexity and in a relatively large number of countries surveyed, which are historically and socially quite different. This allows more scope for potential use of the outcomes of this thesis to other economies, which are also concerned by this issue. The main conclusion of this thesis is that the chosen advanced economies, possessing a significant supply of natural resources and defining themselves as raw material exporters, should establish wealth funds and accumulate wealth in them. Oil exporters should also focus on building a quality institutional environment.
Klíčová slova: fiscal policy; fiscal rules; pro-cyclicality fiscal policy; resource curse; crude oil; spot prices; sovereign wealth funds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2023
Datum podání práce: 15. 1. 2024
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84571/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: