Chatboti a nábor zaměstnanců

Název práce: Chatboti a nábor zaměstnanců
Autor(ka) práce: Řepová, Helena
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Němec, Otakar; Maršíková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Digitalizace a umělá inteligence proniká také do získávání a výběru lidských zdrojů, kde do náborových pohovorů vstupují chatboti, tedy roboti komunikující pomocí textu. V současnosti není znám vliv chatbotů na vnímání jednotlivých typů spravedlností u uchazečů, ani následný vliv na organizační atraktivitu. Tato disertace tedy pomáhá odhalit, jak nasazení chatbotů do náborového procesu ovlivňuje organizační atraktivitu. Disertační práce využila dvě studie. Studie 1 využívá experimentální nastavení, ve kterém zkoumá rozdíl mezi chatbotem a lidských náborářem na vnímání procedurální, interakční a interpersonální spravedlnosti a následný vliv na organizační atraktivitu. Při chatbotem vedených pracovních pohovorech vnímání jednotlivých typů spravedlností významně ovlivňuje organizační atraktivitu. Mladší uchazeči se zkušeností s chatbotem dávají přednost chatbotovi před lidským náborářem s pozitivním vlivem na atraktivitu organizace, zatímco pro starší uchazeče bez zkušenosti s chatbotem je vliv chatbota na organizační atraktivitu negativní. Studie 2 reaguje na zvýšený výskyt atypických odpovědí u pracovních pohovorů vedených chatbotem. Cílem tohoto výzkumu je prozkoumat a klasifikovat atypické odpovědi uchazečů o zaměstnání a vysvětlit, co atypické odpovědi vyvolává. Studie 2 je rozdělena na kvalitativní část, kde jsou identifikovány atypické odpovědi uchazečů v pracovních pohovorech s chatbotem pomocí obsahové analýzy přepisů autentických pracovních pohovorů (n = 6 583) a je provedena jejich kategorizace. V kvantitativní části studie 2 jsem testovala spouštěče atypických reakcí ve fiktivních pracovních pohovorech s chatboty. Studie ověřila, které spouštěče vyvolávají jednotlivé atypické reakce, např. nižší atraktivita společnosti vede k testování schopností a reakcí chatbota nebo dodatečný stres a negativní pohoda vyvolávají odpovědi obsahující urážky.
Klíčová slova: organizační atraktivita; chatbot; nábor; spouštěče; netypické odpovědi
Název práce: Chatbots in recruitment and selection of employees
Autor(ka) práce: Řepová, Helena
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Němec, Otakar; Maršíková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Digitalisation and artificial intelligence are also entering the recruitment and selection of human resources, with chatbots, i.e. robots that communicate via text, entering recruitment interviews. At present, the impact of chatbots on candidates' perceptions of particular types of justice, and the subsequent impact on organisational attractiveness, is unknown. Thus, this dissertation helps to reveal how the deployment of chatbots in the recruitment process affects organizational attractiveness. The dissertation employed two studies. Study 1 used an experimental setup in which it examines the difference between a chatbot and a human recruiter on perceptions of procedural, interactional, and interpersonal justice and the subsequent effect on organizational attractiveness. In chatbot-conducted job interviews, perceptions of each type of justice significantly affect organizational attractiveness. Younger applicants with chatbot experience prefer a chatbot to a human recruiter with a positive effect on organizational attractiveness, whereas for older applicants without chatbot experience, the effect of the chatbot on organizational attractiveness is negative. Study 2 responds to the increased incidence of atypical responses in chatbot-driven job interviews. The aim of this research is to investigate and classify atypical responses of job applicants and explain what triggers atypical responses. Study 2 is divided into a qualitative part, where atypical responses of job applicants in chatbot-mediated job interviews are identified through content analysis of authentic job interview transcripts (n = 6,583) and categorized. In the quantitative part of Study 2, I tested the triggers of atypical responses in fictitious job interviews with chatbots. The study verified which triggers elicit particular atypical responses, e.g., lower attractiveness of the company leads to testing of the chatbot's abilities and responses, or additional stress and negative well-being trigger responses containing insults.
Klíčová slova: chatbot; recruitment; perception of justice; organisational attractiveness; atypical responses; triggers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2019
Datum podání práce: 11. 1. 2024
Datum obhajoby: 14. 3. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72000/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: