Budování a řízení ambidextrous malých a středních podniků

Název práce: Building and Managing an Ambidextrous SME
Autor(ka) práce: Vogl, Martin
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Krabec, Tomáš; Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Over the last few decades, scholars from various research streams have accumulated an extensive body of literature on organizational ambidexterity, its antecedents, modes of balancing, and distinct performance outcomes. However, despite the accumulated research, little remains known about how and under what conditions an ambidextrous orientation is implemented and managed in small and medium-sized enterprises. The current project aims to demonstrate how, and under what conditions, small and medium-sized across Central and Eastern Europe can build and manage ambidexterity. In particular, this project demonstrates how an exploitation-driven insurance firm complemented its core business through exploratory activities to create ambidexterity across geographically dispersed business units. In turn, this project offers a better and more substantial understanding of the dynamic process of how ambidexterity was implemented and managed. We draw on five strategic levers that helped firms do so, which included organizational design, strategic management, technology and innovation, learning and adaptation, and organizational change. Furthermore, we illustrate how capability-shifting and capability-building processes were combined to balance organizational tensions created by exploitation and exploration. Given that the firm’s business units differ in business focus, operations, and necessary capabilities, we discuss which capabilities were shifted and which had to be built to implement and enhance exploratory activities. Finally, we consider an international setting by shedding light on a firm that operates in an international cross-country setting.
Klíčová slova: Ambidexterity; Exploitation; Exploration
Název práce: Budování a řízení ambidextrous malých a středních podniků
Autor(ka) práce: Vogl, Martin
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Krabec, Tomáš; Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V posledních několika desetiletích nashromáždili vědci z různých výzkumných proudů rozsáhlou literaturu o ambidexteritě organizací, jejích předchůdcích, způsobech vyvažování a odlišných výsledcích výkonnosti. Navzdory nashromážděnému výzkumu však zůstává málo známo o tom, jak a za jakých podmínek je ambidexterní orientace uplatňována a řízena v malých a středních podnicích. Cílem tohoto projektu je ukázat, jak a za jakých podmínek mohou malé a střední podniky v celé střední a východní Evropě budovat a řídit ambidexteritu. Konkrétně tento projekt ukazuje, jak pojišťovací firma zaměřená na exploataci doplnila svou hlavní činnost prostřednictvím průzkumných aktivit, aby vytvořila ambidexteritu v geograficky rozptýlených obchodních jednotkách. Na druhé straně tento projekt nabízí lepší a podstatnější pochopení dynamického procesu, jak byla ambidexterita zavedena a řízena. Vycházíme z pěti strategických pák, které firmám v tomto směru pomohly a které zahrnovaly organizační design, strategické řízení, technologie a inovace, učení a adaptaci a organizační změny. Dále ilustrujeme, jak se kombinovaly procesy posunu schopností a budování schopností, aby se vyrovnalo organizační napětí vzniklé využíváním a průzkumem. Vzhledem k tomu, že se obchodní jednotky firmy liší svým obchodním zaměřením, činností a potřebnými schopnostmi, diskutujeme o tom, které schopnosti byly přesunuty a které musely být vybudovány pro realizaci a posílení průzkumných činností. Nakonec se zabýváme mezinárodním prostředím tím, že osvětlujeme firmu, která působí v mezinárodním prostředí napříč zeměmi.
Klíčová slova: Ambidextrie; Využívání; Průzkum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2017
Datum podání práce: 15. 1. 2024
Datum obhajoby: 12. 3. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63934/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: