Srovnání českého pojistného trhu s britským pojistným trhem

Název práce: Srovnání českého pojistného trhu s britským pojistným trhem
Autor(ka) práce: Karas, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce „Srovnání české pojistného trhu s britským pojistným trhem“ je zkoumání a teoretický opis pojistného trhu České republiky a pojistného trhu Spojeného království a jejich následné praktické srovnání za využití zejména ukazatelů úrovně pojistných trhů. Do své práce jsem si vybral britský pojistný trh, protože je dlouhodobým gigantem na světových finančních trzích a také kvůli legislativním změnám, týkajících se regulace a dohledu, kterými prošel po nedávném Brexitu. Český pojistný trh byl předepsanou součástí práce. Úvodem, v teoretické části autor obeznámí čtenáře s pojmem pojistný trh a budou popsána specifika jednotlivých pojistných trhů. Základem empirické části práce bude statistické srovnání a analýza českého a britského pojistného trhu. Závěrem bude provedeno zhodnocení analýzy domácího a zahraničního pojistného trhu.
Klíčová slova: pojištěnost; ukazatele úrovně; pojistný trh; pojišťovna; pojistné plnění; předepsané pojistné; regulace a dozor; sociální zabezpečení
Název práce: Comparison of czech insurance market with british insurance market
Autor(ka) práce: Karas, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the bachelor's thesis "Comparison of the Czech insurance market with the British market" is an investigation and theoretical description of the insurance market of the Czech Republic and the insurance market of the United Kingdom and their subsequent practical comparison using indicators of the level of insurance markets. I chose the UK insurance market for my work because it has long been a giant in the global financial markets and because of the legislative oversight, particularly related to regulation and supervision, which it has undergone after the recent Brexit. At the beginning, in the theoretical part, the author introduces the reader to the term insurance market and the specifics of individual insurance markets will be described. The basis of the empirical part of the work will be a statistical comparison and analysis of the Czech and British insurance market. In conclusion, a foreign evaluation of the analysis of the domestic and insurance market will be carried out.
Klíčová slova: Insurance market; insurance company; written premiums; level indicators; insurance coverage; insurance market concentration; regulation and supervision; national insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2023
Datum podání práce: 16. 1. 2024
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84500/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: