Four essays on systemic risk estimation

Název práce: Four essays on systemic risk estimation
Autor(ka) práce: Siuda, Vojtěch
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Aruga, Kentaka ; Hájek, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This dissertation consists of four articles that focus on estimating systemic risk in the banking sector. The articles and the approaches and analyses presented in them are predominantly practical and empirical, while providing the necessary theoretical motivation for the research topics. The first article introduces a framework for assessing corporate exposures, considering industry-specific factors and the propagation of economic shocks across sectors. The second article examines systemic risks of sovereign exposures, including an approach to estimating and predicting credit risk of government bonds. The third article addresses the transition to a low-carbon economy and its impact on the financial sector, along with potential threats to its stability. The fourth article presents an approach to modeling risk-weighted assets of banks under different economic scenarios and limitations of their cyclical behavior. The approaches presented in each article bring some degree of novelty, whether in the form of previously unpublished analyses and approaches, the application of existing models in new areas, or the utilization of new data sources. Each article also emphasizes the mitigation of potential systemic risks through appropriate macroprudential policies, alongside the theoretical and empirical components.
Klíčová slova: Banking sector; Systemic risk; Macroprudential policy; Capital ratio
Název práce: Four essays on systemic risk estimation
Autor(ka) práce: Siuda, Vojtěch
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Aruga, Kentaka ; Hájek, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato disertační práce se skládá ze čtyř článků, které se zaměřují na odhadování systémového rizika v bankovním sektoru. Články a přístupy a analýzy prezentované v nich jsou převážně praktické a empirické, přičemž však poskytují potřebnou teoretickou motivaci pro výzkumná témata. První článek představuje rámec pro hodnocení expozic nefinančních podniků, přičemž zohledňuje odvětvově specifické faktory a šíření ekonomických šoků napříč sektory. Druhý článek zkoumá systémová rizika svrchovaných expozic, včetně přístupu k odhadování a predikci kreditního rizika vládních dluhopisů. Třetí článek se zabývá přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku a jeho dopadem na finanční sektor, spolu s potenciálními hrozbami pro jeho stabilitu. Čtvrtý článek představuje přístup k modelování vážených rizikových aktiv bank v různých scénářích ekonomického vývoje a jejich cyklické chování. Přístupy prezentované v každém článku přinášejí určitou míru originality, ať už ve formě dosud nezveřejněných analýz a přístupů, aplikace existujících modelů v nových oblastech nebo využití nových zdrojů dat. V každém článku je také zdůrazněno zmírnění potenciálních systémových rizik prostřednictvím aplikace vhodných makroobezřetnostních nástrojů.
Klíčová slova: Systémové riziko; Bankovní sektor; Makroobezřetnostní politika; Kapitálový poměr

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2024
Datum podání práce: 2. 4. 2024
Datum obhajoby: 25. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87193/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: