Rozšířený gravitační model obchodu: Empirická analýza vývozu piva v zemích EU

Název práce: Augmented Gravity Model of Trade: Empirical analysis of beer exports in EU countries
Autor(ka) práce: Brellíková, Miriam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Zeynalov, Ayaz
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis delves into the determinants of beer exports from European Union countries, examining the impact of the domestic competitive landscape (number of microbreweries) and the Covid-19 pandemic on beer export volumes. Through an Augmented Gravity Model of Trade applied to data from 2017 to 2021, we address two hypotheses regarding the influence of the domestic competitive landscape and the pandemic on the volume of beer exports. Our findings indicate a positive relationship between the number of microbreweries and beer export volumes, while the Covid-19 pandemic's impact is found to be statistically insignificant. Additionally, our analysis reveals other factors affecting beer export volumes, such as GDP per capita, distance, population, volume of beer production per capita, volume of barley production per capita, countries having common borders and importing country being an island. However, limitations in data availability and the need to broaden the scope beyond EU countries to include other major trading partners represent the scope for further research to deepen the understanding of of these determinants and their implications for the brewing industry.
Klíčová slova: microbreweries; Augmented Gravity Model; European Union; beer exports; Covid-19
Název práce: Rozšířený gravitační model obchodu: Empirická analýza vývozu piva v zemích EU
Autor(ka) práce: Brellíková, Miriam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Zeynalov, Ayaz
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá determinanty vývozu piva ze zemí Evropské unie a zkoumá vliv domácího konkurenčního prostředí (počtu minipivovarů) a pandemie Covid-19 na objem vývozu piva. Prostřednictvím Rozšířeného gravitačního modelu obchodu aplikovaného na data z let 2017 až 2021 se zabýváme dvěma hypotézami týkajícími se vlivu domácího konkurenčního prostředí a pandemie na objem vývozu piva. Naše zjištění naznačují kladný vztah mezi počtem minipivovarů a objemem vývozu piva, zatímco vliv pandemie Covid-19 se ukázal jako statisticky nevýznamný. Kromě toho naše analýza odhaluje další faktory ovlivňující objem vývozu piva, jako je HDP per capita, vzdálenost, počet obyvatel, objem výroby piva per capita, objem výroby ječmene per capita, společné hranice zemí, a fakt, že importující země je ostrov. Omezení v dostupnosti dat a potřeba rozšířit záběr mimo země EU a zahrnout další významné obchodní partnery však představují prostor pro další výzkum, který by prohloubil porozumění těchto determinantů a jejich důsledkům pro pivovarnický průmysl.
Klíčová slova: export piva; minipivovary; Covid-19; Rozšířený gravitační model; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2023
Datum podání práce: 9. 4. 2024
Datum obhajoby: 3. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84928/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: