Posuzování Ekonomické Diplomacie: Bilaterální Obchodní a Investiční Vztahy mezi Kazachstánem a EU

Název práce: Assessing Economic Diplomacy: Bilateral Trade and Investment Relations between Kazakhstan and EU
Autor(ka) práce: Schleimer, Alexandra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeynalov, Ayaz
Oponenti práce: Mammadov, Orkhan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In today's globalized world, the importance of bilateral relations between countries is continually increasing. The partnership between Kazakhstan and the European Union (EU) is an illustrative example of strong cooperation based on shared economic and political interests, supported by effective economic diplomacy. The aim is to explore the strategic use of economic diplomacy as a basis for maintaining strong bilateral relations. Kazakhstan's strategic location and abundant resources have attracted close attention, leading to active cooperation with Western partners, particularly the EU in trade and foreign direct investment (FDI) domains. One of the core research objectives is to explore how cooperation affects Kazakhstan's economic diversification and the EU's energy security. Moreover, the study investigates how long-term relations between the partners have evolved under conditions of geopolitical shifts and economic fluctuations. A Gravity Trade Model approach using global statistical data for the period from 1995 to 2021 was applied for this purpose. The study aims to identify the vital factors that underpin long-term cooperation. The results emphasize the significant impact of GDP, oil prices and geopolitical shifts on bilateral trade between Kazakhstan and the EU. Despite challenges such as the COVID-19 pandemic and geopolitical tensions, economic diplomacy has facilitated continuous cooperation, demonstrating the sustainability of the partnership between Kazakhstan and the EU. Moreover, the analysis reveals a pattern of mutual dependence: Kazakhstan relies on EU investment inflows and the EU relies on Kazakhstan's abundant resources.
Klíčová slova: Bilateral trade relations ; Energy security; Foreign direct investment (FDI); Gravity Trade Model; Economic diplomacy ; Kazakhstan-EU partnership
Název práce: Posuzování Ekonomické Diplomacie: Bilaterální Obchodní a Investiční Vztahy mezi Kazachstánem a EU
Autor(ka) práce: Schleimer, Alexandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeynalov, Ayaz
Oponenti práce: Mammadov, Orkhan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V dnešním globalizovaném světě neustále roste význam bilaterálních vztahů mezi zeměmi. Partnerství mezi Kazachstánem a Evropskou Unií (EU) je příkladem dlouhotrvající spolupráce založené na společných ekonomických a politických zájmech, podpořené účinnou ekonomickou diplomacií. Cílem je prozkoumat strategické využití ekonomické diplomacie jako základu pro udržování efektivních bilaterálních vztahů. Strategická poloha Kazachstánu a jeho bohaté zdroje přitahují velkou pozornost, což vede k aktivní spolupráci se západními partnery, zejména s EU v oblasti obchodu a investic. Jedním z hlavních cílů výzkumu je dozvědět, jak spolupráce ovlivňuje hospodářskou diverzifikaci Kazachstánu a energetickou bezpečnost EU. Navíc práce zkoumá, jak se dlouhodobé vztahy mezi partnery vyvíjely v podmínkách geopolitických změn a ekonomických kolísání. Za tímto účelem byla použita metoda gravitačního modelu s využitím globálních statistických údajů za období 1995-2021. Cílem studie je identifikovat zásadní faktory, které jsou základem dlouhodobé spolupráce. Výsledky zdůrazňují významný vliv HDP, cen ropy a geopolitických změn na dvoustranný rozvoj obchodu mezi Kazachstánem a EU. Navzdory výzvám, jako je pandemie COVID-19 a geopolitické napětí, umožnila ekonomická diplomacie trvalou spolupráci, což dokazuje udržitelnost partnerství mezi Kazachstánem a EU. Výsledky analýzy navíc odhalují závislost mezi oběma zeměmi: Kazachstán se spoléhá na příliv investic z EU a EU se spoléhá na bohaté přírodní zdroje Kazachstánu.
Klíčová slova: Partnerství Kazachstánu s EU; Bilaterální obchodní vztahy; Energetická bezpečnost; Ekonomická Diplomacie; Přímé zahraniční investice (PZI nebo FDI); Gravitační model obchodu

Informace o studiu

Studijní program / obor: International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2023
Datum podání práce: 26. 4. 2024
Datum obhajoby: 11. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85381/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: