Automatizace vývoje webových aplikací v Ruby on Rails

Název práce: Automatizace vývoje webových aplikací v Ruby on Rails
Autor(ka) práce: Čech, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dudáš, Marek
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku automatizace webových aplikací v Ruby on Rails a představuje ucelený postup, jak se s tímto náročným tématem vypořádat. Hlavním cílem práce je vytvořit skript šablony, který dokáže vygenerovat webovou aplikaci v Ruby on Rails, která bude využívat moderní technologie a bude v souladu s nejlepší praxí. Dílčím cílem práce je provést analýzu problémů spojených s generováním webových aplikací a posledním dílčím cílem je analýza možností využití UML diagramů pro generování webových aplikací. Prostřednictvím metodiky Design Science Methodology byla provedena analýza současného stavu v oblasti automatizace vývoje, což vedlo k identifikaci hlavních překážek, zejména v transformaci návrhů modelů aplikací do zdrojového kódu. Rovněž byla provedena analýza možností využití UML diagramů pro generování webových aplikací. V práci byl následně navržen systém pro generování webových aplikací na základě UML diagramů tříd, s využitím nástroje PlantUML a Ruby syntaktického analyzátoru. Implementace tohoto systému, který respektuje nejlepší praktiky vývoje MVC aplikací a objektově orientovaného programování, umožnila vytvoření skriptu pro generování zdrojového kódu. Vygenerovaná aplikace byla nasazena a testována v produkčním prostředí, kde splnila základní požadavky, avšak je třeba ji považovat za prototyp vhodný pro další rozvoj. Výsledky práce ukazují, že ačkoliv je plná automatizace náročná a zdrojově nákladná, poskytnutý postup nabízí značné úspory času a usnadnění práce vývojářům, a může sloužit jako solidní základ pro další výzkum a vývoj v této oblasti.
Klíčová slova: automatizace vývoje; webové aplikace; Ruby on Rails; generování zdrojového kódu; UML
Název práce: Automation of web application development in Ruby on Rails
Autor(ka) práce: Čech, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dudáš, Marek
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the issue of automating web applications in Ruby on Rails and presents a comprehensive approach to dealing with this challenging topic. The main goal of the thesis is to create a template script capable of generating a Ruby on Rails web application that utilizes modern technologies and adheres to best practices. A secondary goal is to analyze the problems associated with generating web applications, and the final partial goal is to explore the use of UML diagrams for web application generation. Through the Design Science Methodology, an analysis of the current state in the field of development automation was conducted, leading to the identification of main obstacles, particularly in the transformation of application model designs into source code. An analysis of the possibilities for using UML diagrams for generating web applications was also performed. The thesis then proposed a system for generating web applications based on UML class diagrams, utilizing the PlantUML tool and a Ruby syntax analyzer. The implementation of this system, which respects best practices in MVC application development and object-oriented programming, enabled the creation of a script for generating source code. The generated application was deployed and tested in a production environment, where it met the basic requirements, but should be considered a prototype suitable for further development. The results of the work show that while full automation is challenging and resource-intensive, the provided procedure offers significant time savings and facilitates developers' work, and can serve as a solid foundation for further research and development in this area.
Klíčová slova: development automation; web applications; Ruby on Rails; source code generation; UML

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2020
Datum podání práce: 29. 4. 2024
Datum obhajoby: 28. 5. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75240/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: