Implementace udržitelných marketingových metod na českém trhu

Název práce: Implementation of sustainable marketing methods within the context of the Czech market
Autor(ka) práce: Rašková, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Rešovská, Barbora
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Escalating climate change, lack of waste regulation, social issues and clothing waste pollution pose grave threats to our planet, people, and future. This crisis impacts everyone, demanding action across all sectors and industries. This bachelor thesis presents aspects in which marketers can integrate more sustainable and responsible actions into their strategies and evaluates the operational aspects of the Czech brand with sustainability goals – Freshlabels. To assess the effectiveness of Freshlabels' sustainability efforts, this thesis analyses the brand's behaviour using the 'Revisiting the 7 Ps through Responsible Sustainable Marketing Lens' framework. Additionally, the target customer group's perspective is incorporated through interviews. In conclusion the research revealed customers and companies focus predominantly on sustainability of the sold product rather than the comprehensive sustainable marketing practises. Interviews further reveal that while Freshlabels actively promotes its commitment to sustainable fashion within the Czech Republic, their primary emphasis remains on ensuring the profitability and longevity of the company. True sustainable marketing principles advocate for placing environmental and social concerns on par with profit for an optimal outcome.
Klíčová slova: sustainable marketing; greenwashing; transparency; sustainability
Název práce: Implementace udržitelných marketingových metod na českém trhu
Autor(ka) práce: Rašková, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Rešovská, Barbora
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Zhoršující se změna klimatu, nedostatek regulace nakládání s odpady, sociální problémy a znečištění oděvním odpadem představují vážné hrozby pro naši planetu, lidi a budoucnost. Tato krize postihuje každého a vyžaduje akci napříč všemi sektory a průmysly. Tato bakalářská práce se zabývá aspekty, které mohou marketéři integrovat do svých strategií, aby zajistili více udržitelný a zodpovědný provoz společnosti, a dále hodnotí provozní aspekty české značky Freshlabels. Aby bylo možné posoudit účinnosti snah Freshlabels o udržitelnost tato práce analyzuje chování značky pomocí rámce „Revisiting the 7 Ps through Responsible Sustainable Marketing Lens“. Dále je do analýzy prostřednictvím rozhovorů zahrnuta perspektiva cílové skupiny zákazníků. Závěrem výzkum je, že zákazníci a společnosti se zaměřují především na udržitelnost samotného produktu, nikoli na komplexní praktiky udržitelného marketingu. Rozhovory dále odhalily, že ačkoli Freshlabels aktivně propaguje své produkty jako udržitelnou módu, jejich primárním důrazem zůstává zajištění profitability a dlouhodobé výdělečnosti společnosti. Aby bylo dosaženo optimálního výsledku skrze principy udržitelného marketingu je nutné postavit environmentální a sociální zájmy na roveň zisku.
Klíčová slova: udržitelný marketing; udržitelnost; greenwashing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2024
Datum podání práce: 2. 5. 2024
Datum obhajoby: 27. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86985/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: