Speciální vlastnosti a datové toky souhlasu vlastníka pro zavedení optické sítě

Název práce: Special features and data streams of owner consent for fibre roll-out
Autor(ka) práce: Lukl, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Liguš, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to investigate the approvals for fiber optic connections by a telecom company, specifically focusing on connections to basements versus connections to living units. The primary objective is to quantify and compare the number of approvals granted for these two types of connections. This new data will be then used for calculations of requested KPIs. In addition to this analysis, the study will provide a comprehensive overview of the telecommunications industry, with a specific emphasis on fiber optic technology in Germany, its evolution, and comparison to previous technologies. The research will also explore the data journey through various layers within a data architecture, including acquisition, staging, the core layer, and ultimately the export layer. Furthermore, the thesis will involve the development and implementation of a daily updated dashboard to visualize and present the findings effectively. This project will contribute to advancing knowledge in the analysis of telecommunications data and demonstrate practical applications of data processing and visualization techniques in a real-world industry context.
Klíčová slova: data layering; fiber optic; data architecture; owner consent for fiber roll-out
Název práce: Speciální vlastnosti a datové toky souhlasu vlastníka pro zavedení optické sítě
Autor(ka) práce: Lukl, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Liguš, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat schvalování připojení optického internetu telekomunikační společností, s konkrétním zaměřením na připojení do sklepů oproti připojení k bytovým jednotkám. Primárním cílem je kvantifikovat a porovnat počet udělených schválení pro tyto dva typy připojení, nová data pak mohou být použita pro výpočty požadovaných KPI. Kromě této analýzy studie poskytne přehled telekomunikačního odvětví, s konkrétním důrazem na technologii optického internetu v Německu, jeho vývoj a srovnání s předchozími technologiemi. Výzkum rovněž prozkoumá cestu dat skrze různé vrstvy datové architektury, včetně akvizice, přípravné vrstvy, core vrstvy, a nakonec exportní vrstvy. Kromě toho se práce bude zabývat vývojem a implementací denně aktualizovaného dashboardu pro vizualizaci a efektivní prezentaci zjištěných poznatků. Tento projekt přispěje k rozvoji poznatků o analýze telekomunikačních dat a demonstraci praktické aplikace postupů zpracování a vizualizace dat v kontextu skutečného podnikatelského prostředí.
Klíčová slova: datové vrstvy; optický internet; datová architektura; souhlas vlastníka pro zavedení optiky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2023
Datum podání práce: 5. 5. 2024
Datum obhajoby: 18. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85346/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: