Tvorba komunikační strategie pro profil fotografky na Instagramu

Název práce: Tvorba komunikační strategie pro profil fotografky na Instagramu
Autor(ka) práce: Zhuravska, Valeriia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Rešovská, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zvýšit počet nových zákazníků fotografky ve prvním pololetí roku 2024 o 30 % oproti druhému pololetí roku 2023 pomocí využití trendových nástrojů a strategií na Instagramu. V rámci bakalářské práce bude využitá rešerše literatury. Bude provedeno kvalitativní testování zákazníků a zjištěno, jak Instagram v současnosti funguje a co by mělo byt zlepšeno. Následně budou definované aktuální a relevantní nástroje k získání a udržení klientů, které pak budou implementované do profilu fotografky. Výsledkem této práci je sestavená komunikační strategie pro instagramový profil fotografky pod přezdívkou @aliferouss_, která bude také v rámci této práce na její instagramový profil aplikovaná. Dále bude také změřena změna počtu zákazníků, engagement, narůst followerů a prodejů a bude definováno, jestli se počet zákazníků zvýšil o 30% a jestli tyto nástroje konečně jsou efektivní. Výsledky kampaně budou také plně vyhodnocené a budou z nich vyvozeny odpovídající závěry.
Klíčová slova: sociální sítě ; fotograf; marketingová komunikace; Instagram; komunikační kampaň
Název práce: Creating a communication strategy for the photographer's Instagram profile
Autor(ka) práce: Zhuravska, Valeriia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Rešovská, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the work is to increase the number of new customers of a photographer in the first half of 2024 by 30% compared to the second half of 2023 by using trending tools and strategies on Instagram. Within the bachelor thesis, a literature research will be applied. Qualitative customer testing will be conducted to determine how Instagram currently performs and what improvements should be made. Subsequently, trending and relevant tools to gain and retain customers will be defined and then implemented into the photographer's profile. As a result of this work, a communication strategy for the photographer's Instagram profile under the nickname of @aliferouss_ will also be constructed and applied to her Instagram profile. Furthermore, the change in the number of customers, engagement, increase in followers and sales will also be measured and it will be defined if the number of customers will be increased by 30% and if these tools will finally be effective. The results of the campaign will also be fully evaluated, and appropriate conclusions will be drawn.
Klíčová slova: social media; photographer; Instagram; communication campaign; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2023
Datum podání práce: 5. 5. 2024
Datum obhajoby: 27. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83831/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: