Redesign vizuálního stylu značky Frajer

Název práce: Redesign vizuálního stylu značky Frajer
Autor(ka) práce: Varenova, Arina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ivanega, Petra
Oponenti práce: Božková, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na redesign vizuální identity značky piva Frajer. Cílem práce je analyzovat vizuální komunikaci značky a vyvinout nový design, který lépe odráží sdělení značky, odpovídá moderním trendům, cílovému publiku a vychází z výzkumu probíraného v rámci teoretické části této práce. Doplňkovým výstupem je analýza vizuální komunikace klientem vybraných konkurenčních značek na sociálních sítích, výroba šablony pro práci s grafickým obsahem na síti Instagram, která je hlavním komunikačním kanálem značky v digitálním prostředí. Teoretická část práce je zaměřena na analýzu vizuálního stylu konkurenčních značek na trhu, principů vizuální identity a vlivu na spotřebitele designových prvků jako jsou barvy, geometrické tvary, typografie a další. Jsou zanalyzované archetypy značek v kontextu vizuální identity, specifika packaging designu a použití materiálů při tisku. Co se tyče praktické části, práce nejprve provádí analýzu historie a hodnot značky Frajer, přiřazuje jí odpovídající archetyp. Poté následuje studie trhu a konkurenčního prostředí. Práce pak pokračuje důkladným popisem požadavků zákazníka. Nejrozsáhlejší částí je proces tvorby nových obalů, od prvních konceptů až po realizaci. Proces zahrnoval testování nových značek prostřednictvím rozhovorů s respondenty zastupujícími cílovou skupinu a poté implementaci zpětné vazby od veřejnosti a klienta. Na základě získaných poznatků je vyvíjen nový vizuální styl, který kombinuje moderní prvky a zachovává autentický charakter značky. Design nové etikety si klade za cíl odlišit se od klientem zvolené konkurence a zprostředkovat rebelského ducha “Frajera”. Zároveň ale zůstává srozumitelný pro spotřebitele, který by na první pohled měl pochopit, že se jedná o klasický typ piva, světlý ležák. Výsledkem této práce je analýza, redesign a kompletní příprava etiket na plechovky piva Frajer pro jeden typ – světlý ležák. Etikety byly schváleny zákazníkem, následně mu předány a připraveny k tisku a následné realizaci. Také byl vytvořen a předán firemní template pro práci s grafickým obsahem v online prostředí, převážně na Instagramu. S ohledem na stanovené cíle této bakalářské práce lze považovat za úspěšně dokončené. Výsledkem této práce je zvýšení celkové konkurenceschopnosti a lepší sebeprezentace jak produktu, tak samotné značky, která se stala více rozpoznatelnou a získala specificky stanovené grafické prvky, které odrážejí její poselství. Do budoucna je možné díky zavedení odvážnějšího grafického řešení rozšíření cílového publika.
Klíčová slova: Redesign vizuální identity; Design obalu; Grafický obsah online komunikace
Název práce: Visual identitiy redesign for brand Frajer
Autor(ka) práce: Varenova, Arina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ivanega, Petra
Oponenti práce: Božková, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor project focuses on the redesign of the visual identity of the Frajer beer brand. The goal of the work is to analyse the visual communication of the brand and develop a new design that reflects the brand's message, corresponds to modern trends, the target audience and is based on the research discussed in the theoretical part of this work. An additional output is the analysis of visual communication of competing brands selected by the client on social networks, creation of a template for working with graphic content on the Instagram, which is the brand's main communication channel in the digital environment. The theoretical part of the work is focused on the analysis of the visual style of competing brands on the market, the principles of visual identity and the influence on consumers of design elements such as colors, geometric shapes, typography and others. Brand archetypes are analysed in the context of visual identity, specifics of packaging design and the use of materials in printing. As for the practical part, the work first carries out an analysis of the history and values of the Frajer brand, assigning it a corresponding archetype. This is followed by a study of the market and the competitive environment. The work then continues with a thorough description of the customer's requirements. The most extensive part is the process of creating new packaging, from the first concepts to implementation. The process involved testing new packaging through interviews with target audience respondents and then implementing public and client feedback. Based on the knowledge gained, a new visual style is being developed that combines modern elements and preserves the authentic character of the brand. The design of the new label aims to differentiate itself from the competition chosen by the client and convey the rebellious spirit of Frajer. At the same time, it remains comprehensible to the consumer, who should understand at first glance that it is a classic type of beer - a light lager. The result of this work is the analysis, redesign and complete preparation of Frajer beer can labels for one type - light lager. The labels were approved by the customer, then handed over to him and prepared for printing and subsequent implementation. A corporate template for working with graphic content in the online environment, mainly on Instagram, was also created and handed over. Looking at the goals set for this bachelor's thesis, it can be considered successfully completed. The result of this work is an increase in overall competitiveness and a better self- presentation of both the product and the brand itself, which has become more recognizable and has acquired specifically determined graphic elements that reflect its message. In the future, it is possible to expand the target audience thanks to the introduction of a bolder graphic solution.
Klíčová slova: Visual identity redesign; Packaging design; Visual online communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2024
Datum podání práce: 6. 5. 2024
Datum obhajoby: 27. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87281/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: