Customer Journey Škoda Muzea v digitálních kanálech

Název práce: Customer Journey Škoda Muzea v digitálních kanálech
Autor(ka) práce: Stepanov, Artem
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Božková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu interakce zákazníků s digitálními marketingovými kanály Škoda Muzea a zjištění slabých míst digitální komunikace. Cílem práce je vyhodnotit interakci na základě analytických dat a zmapovat cestu zákazníka. Teoretická část obsahuje informace o základech marketingu, digitálním marketingu a také části o zákaznické cestě a sběru dat. Praktická část začíná úvodem do historie a vývoje marketingu Škoda Muzea, další kapitolou je analýza sekundárních dat o návštěvnících. Z ní vyplývá, že nejpopulárnějším digitálním komunikačním kanálem jsou webové stránky, zatímco sociální média vykazují mnohem nižší míru zapojení, což může souviset s poměrně vysokým věkovým průměrem cílové skupiny. Rozvoj digitální komunikace prostřednictvím metod, jako je digitální PR a Influencer marketing, však může pomoci přilákat mladší publikum, které je aktivnější na sociálních sítích, a otevřít tak nové perspektivy pro zvýšení zapojení návštěvníků a rozšíření publika muzea. Hlavní kapitolou je analýza interakcí zákazníků s webovou stránkou, která v prvním čtvrtletí roku 2024 přilákala více než 49 000 návštěvníků. Na základě údajů poskytnutých platformou pro webovou analytiku Piwik PRO byla vizualizována mapa cesty zákazníka, která ukazuje průběh komunikace s tímto klíčovým digitálním kanálem muzea a naznačuje silná a slabá místa interakce se zákazníkem. Jako výsledek práce lze uvést, že sociální sítě jsou málo efektivní a vyžadují pečlivější pozornost a vypracování kvalitní marketingové strategie, důvodem může být vysoký věk cílové skupiny, proto by muzeum mělo věnovat pozornost také rozšíření cílové skupiny směrem k mladší generaci. Webové stránky muzea mají i přes dobré výsledky ve vztahu k sociálním sítím také nedostatky, například hlavní stránka muzea nabízející komerční služby "Rezervace prohlídek a nákup elektronických vstupenek" je z hlediska počtu zobrazení návštěvníky až na pátém místě ze všech stránek webu.
Klíčová slova: Škoda Muzeum; Piwik PRO; zákaznická cesta; analýza; digitální marketing
Název práce: Škoda Museum's Customer Journey in Digital Channels
Autor(ka) práce: Stepanov, Artem
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Božková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the analysis of customer interaction with Skoda Museum's digital marketing channels and the identification of digital communication weaknesses. The aim of the thesis is to evaluate the interaction based on analytical data and map the customer journey. The theoretical part contains information about the basics of marketing, digital marketing as well as parts about the customer journey and data collection. The practical part starts with an introduction to the history and development of Skoda Museum marketing, the next chapter is an analysis of secondary data on visitors. It shows that the most popular digital communication channel is the website, while social media shows much lower engagement rates, which may be related to the relatively high age average of the target group. However, developing digital communication through methods such as digital PR and Influencer marketing can help attract a younger audience that is more active on social media, opening up new perspectives to increase visitor engagement and broaden the museum's audience. The main chapter is an analysis of customer interactions with the website, which attracted more than 49,000 visitors in the first quarter of 2024. Based on data provided by the Piwik PRO web analytics platform, a customer journey map was visualized to show the flow of interactions with this key digital channel of the museum and indicate the strengths and weaknesses of customer interactions. As a result of the work, it can be stated that social media is not very effective and requires more careful attention and development of a good marketing strategy, the reason for this may be the high age of the target group, therefore the museum should also pay attention to expand the target group towards the younger generation. The museum's website, despite its good results in relation to social networks, also has shortcomings, for example, the museum's main page offering commercial services "Booking tours and buying electronic tickets" is only the fifth most viewed page on the website.
Klíčová slova: Piwik PRO; digital marketing; customer journey; analytics; Škoda Museum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2024
Datum podání práce: 6. 5. 2024
Datum obhajoby: 27. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87089/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: