Koncept a marketingová strategie nového produktu značky Starbucks

Název práce: Concept and marketing strategy for a new Starbucks brand product
Autor(ka) práce: Kadesnikova, Mariia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ivanega, Petra
Oponenti práce: Gburíková, Alžbeta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In the modern world, to maintain competitiveness, companies are forced to constantly introduce innovations to the market, including creating new products. The main goal of this thesis is to create a concept for a new Starbucks product and a marketing strategy for its eventual release. The author uses various methodologies, including literature research, analysis, observation, and a quantitative questionnaire. Based on literature research, the theoretical part covers the basic definition of marketing, including international marketing, new product development process, and marketing strategy theory. In the practical part, the thesis provides an overview of the Starbucks company and brand and delves into the author's observation - personal experiences working with the company. The primary focus lies in formulating and testing the idea of a new product, specifically a line of coffee drinks named "Taste of the Place," tailored to reflect local cultural differences and coffee traditions. The concept's viability is evaluated by conducting theory-based analysis and market research. They showed that the concept is unique and can help stand out from the competition. Then, to test the concept, the author conducted a quantitative questionnaire among Starbucks visitors, including regular customers, residents of the Czech Republic, and tourists from different countries. The survey results show promising interest among respondents. Subsequently, a comprehensive marketing strategy was developed, starting with a market analysis that confirmed the product's potential. Next, the product's target audience, positioning, and marketing goals were determined. Alongside the marketing strategy, a marketing mix was formulated.
Klíčová slova: marketing; marketing strategy; Starbucks
Název práce: Koncept a marketingová strategie nového produktu značky Starbucks
Autor(ka) práce: Kadesnikova, Mariia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ivanega, Petra
Oponenti práce: Gburíková, Alžbeta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V moderní době jsou společnosti nuceny neustále přinášet inovace na trh, včetně vytváření nových produktů, aby zůstaly konkurenceschopné. Hlavním cílem této práce je vytvořit koncept nového produktu pro společnost Starbucks a marketingovou strategii pro jeho případné uvedení na trh. Teoretická část je vytvořena na základě literárního výzkumu a pokrývá základní definici marketingu, včetně mezinárodního marketingu, procesu vývoje nových produktů a teorie marketingové strategie. Praktická část práce obsahuje přehled o společnosti Starbucks a její značce a uvádí výsledky pozorování autora získané z osobních zkušenosti během práce ve společnosti. Hlavní důraz je kladen na formulaci a testování konceptu nového produktu, konkrétně řady kávových nápojů s názvem "Taste of the Place", které mají odrážet místní kulturní rozdíly a kávové tradice různých míst. Životaschopnost konceptu je vyhodnocena prostřednictvím analýzy založené na výzkumu trhu a marketingové teorii, které ukázaly, že koncept má potenciál. Poté autor provádí průzkum mezi návštěvníky Starbucks, včetně pravidelných zákazníků, obyvatel České republiky a turistů z různých zemí. Výsledky průzkumu ukazují slibný zájem respondentů o navržený koncept. Následně byla vypracována marketingová strategie, začínající analýzou trhu, která potvrdila potenciál produktu. Poté byla stanovena cílová skupina produktu, jeho positioning a marketingové cíle. Společně s marketingovou strategií byl vytvořen marketingový mix pro případné uvedení produktu na trh.
Klíčová slova: Starbucks; marketingová strategie; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2023
Datum podání práce: 6. 5. 2024
Datum obhajoby: 27. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84360/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: