Komparace rodinné politiky v České republice a ve Spojených státech amerických v letech 2010-2022

Název práce: Komparace rodinné politiky v České republice a ve Spojených státech amerických v letech 2010-2022
Autor(ka) práce: Ohnoutková, Daniela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Kovář, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje porovnání rodinné politiky v České republice a ve Spojených státech amerických. Rodinnou politiku těchto zemí je obtížné porovnávat, jelikož se jedná o velmi odlišné státy a v určitých případech nebylo možné některé faktory porovnávat. V teoretické časti je nejprve vysvětlena rodinná politika jako celek a následně jsou popsány jednotlivé finanční nástroje daných států na rodinnou politiku, které jsou později analyzovány a porovnány v praktické části. Pro tuto práci je stanovena hypotéza, že v České republice se dostávalo větší sociální podpory rodinám s dětmi než ve Spojených státech amerických v daném období. Výsledkem je, že i přes velký důraz na rodinnou politiku v České republice a dostupné dávky pro rodiny s dětmi, na rozdíl od USA, která se spíše zaměřuje na nízkopříjmové rodiny a rodinná politika u nich není na prvním místě, je v praktické části potvrzeno, že v USA bylo vynaloženo za sledované období více finančních prostředků než v ČR. Z tohoto důvodu je stanovená hypotéza vyvrácena.
Klíčová slova: Rodinná politika; Sociální podpora; Dávky; Komparace; Česká republika; Spojené státy americké; Rodina; Daňové zatížení rodin; Výdaje na rodinnou politiku; Rodinný příjem; Dávky nemocenského pojištění; Dávky státní sociální podpory; Child Tax Credit; Temporary Assistance for Needy Families
Název práce: Comparison of Family Policy in the Czech Republic and the United States of America, 2010-2022
Autor(ka) práce: Ohnoutková, Daniela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Kovář, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis focuses on comparison of family policy in the Czech Republic and the United States of America. It is difficult to compare family policy of these two states as they are very different so in some cases it was not possible to compare certain factors. The theoretical part first explains family policy as a whole and then describes different financial instruments for family policy of the states mentioned. These financial instruments are later analysed and compared in the practical part. The hypothesis for this thesis is that during the period in question in the Czech Republic the families with children received more social security benefits than in the United States of America. The result is that, despite the strong emphasis on family policy and the available benefits provided for families with children in the Czech Republic, unlike the USA, which tends to focus more on the low-income families and family policy is not a top priority, the practical part confirms, that during the period under review in the USA more finances were spent on family policy than in the Czech Republic. Therefore, the established hypothesis is refuted.
Klíčová slova: Family; Comparison; Social support; Benefits; Czech Republic; United States; Family policy; Tax burden on families; Expenditure on family policy; Family income; Sickness insurance benefits; State social assistance benefits; Child Tax Credit; Temporary Assistance for Needy Families

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2024
Datum podání práce: 7. 5. 2024
Datum obhajoby: 25. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87917/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: