Komparace penzijních systémů Irska a České republiky z hlediska výdajů státních rozpočtů na jednotlivé systémy v letech 2014-2022

Název práce: Komparace penzijních systémů Irska a České republiky z hlediska výdajů státních rozpočtů na jednotlivé systémy v letech 2014-2022
Autor(ka) práce: Lukačevičová, Agáta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lídlová Georgiu, Alena
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na představení a porovnání penzijních systémů České republiky a Irska z hlediska výdajů státních rozpočtů. Teoretická část práce definuje klíčové pojmy spojené se sociální politikou, druhy penzijních plánů, penzijní pilíře, způsoby financování penzijního systému a demografické ukazatele. Český penzijní systém se skládá ze dvou pilířů, zatímco irský ze tří pilířů, což poskytuje občanům větší rozmanitost a kontrolu nad jejich penzijními úsporami. Práce dochází k závěru, že z hlediska struktury výdajů v sledovaném období let 2014- 2022 byly v penzijních systémech České republiky a Irska výrazné rozdíly. Irský systém s nižšími výdaji na státní důchody a menším podílem těchto důchodů na celkových výdajích vykazuje prvky liberálního modelu. Naopak, vysoký podíl výdajů na státní důchody v ČR svědčí o vysoké míře solidarity vůči důchodcům a naznačuje solidárnější charakter českého systému. Tímto se český penzijní systém jeví jako solidární a poskytující významnou podporu lidem v důchodovém věku, zatímco irský systém reflektuje prvky liberálního modelu s menšími výdaji na jednotlivé dávky. Analýza výdajů na sociální ochranu ukázala taktéž výrazné rozdíly mezi oběma zeměmi, kde Česko alokovalo v roce 2022 nejvíce výdajů do oblasti stáří, Irsko do oblasti nemoci. Obě země se však v roce 2022 z hlediska ukazatele podílu výdajů na sociální ochranu vzhledem k HDP nacházely pod průměrem EU, přičemž Irsko se nacházelo na posledním místě. Z demografického hlediska lze usuzovat, že Irsko se nacházelo ve sledovaném období let 2014-2022 v lepší situaci zejména s ohledem na vývoj populace, mediánový věk a podíl lidí nad 65 let. SWOT analýza obou penzijních systémů identifikovala jejich silné stránky a výzvy, kterým čelí. Tato práce poskytuje ucelený pohled na penzijní systémy obou zemí a přináší vhled do jejich fungování a významných charakteristik.
Klíčová slova: Česká republika; Irsko; důchod; systém; penze; výdaje
Název práce: Comparison of pension systems of Ireland and the Czech Republic in terms of state budget expenditures on individual systems from 2014 to 2022
Autor(ka) práce: Lukačevičová, Agáta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lídlová Georgiu, Alena
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
his bachelor thesis focuses on presenting and comparing the pension systems of the Czech Republic and Ireland in terms of state budget expenditures. The theoretical part defines key terms related to social policy, types of pension plans, pension pillars, methods of pension system financing, and demographic indicators. The Czech pension system consists of two pillars, while the Irish system includes three pillars, providing citizens with greater diversity and control over their pension savings. The conclusion drawn from the analysis of expenditure structures during the period of 2014-2022 reveals significant differences between the pension systems of the Czech Republic and Ireland. The Irish system, with lower expenditures on state pensions and a smaller proportion of these pensions in total expenditures, exhibits elements of a liberal model. Conversely, the high proportion of expenditures on state pensions in the Czech Republic indicates a high level of solidarity towards retirees and suggests a more solidary character of the Czech system. Thus, the Czech pension system appears to be solidary and providing significant support to retirees, while the Irish system reflects elements of a liberal model with lower expenditures on individual benefits. The analysis of expenditures on social protection also showed significant differences between the two countries, with the Czech Republic allocating the highest expenditures to the elderly in 2022, while Ireland allocated them to the field of illness. However, both countries were below the EU average in terms of the proportion of social protection expenditures relative to GDP in 2022, with Ireland ranking last. From a demographic perspective, it can be inferred that Ireland was in a better situation during the period of 2014-2022, particularly in terms of population development, median age, and the proportion of people over 65. A SWOT analysis of both pension systems identified their strengths and challenges they face. This thesis provides a comprehensive overview of the pension systems of both countries and offers insights into their functioning and significant characteristics.
Klíčová slova: Ireland; Czech Republic; pension; system; expenditures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 2. 2024
Datum podání práce: 7. 5. 2024
Datum obhajoby: 24. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87860/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: