Optimální pracovní prostředí a jeho dopad na pracovní výkon

Název práce: Optimální pracovní prostředí a jeho dopad na pracovní výkon
Autor(ka) práce: Mikulová, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šmíd, David
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu pracovního prostředí v administrativním sektoru vybrané společnosti a na navržení opatření pro jeho optimalizaci s cílem zvýšit pracovní spokojenost a jejich pracovní výkon. Teoretická část zkoumá různé aspekty pracovního prostředí, včetně pracovních podmínek, typů pracovišť a řízení lidských zdroj. Analytická část práce je zaměřena na provedení dotazníkového šetření, které mělo za cíl zjistit současný stav pracovního prostředí a identifikovat oblasti potřebující zlepšení. Na základě získaných dat jsou navržena konkrétní opatření pro optimalizaci pracovního prostředí s ohledem na potřeby zaměstnanců. Cílem práce je poskytnout společnosti užitečné nástroje pro vytváření podpůrného pracovního prostředí, které přispěje k lepšímu pracovnímu výkonu a zvýší pracovní spokojenost.
Klíčová slova: Pracovní výkon; Pracovní spokojenost; Pracovní prostředí; Motivace; Pracovní podmínky
Název práce: Optimal work environment and its impact on performance
Autor(ka) práce: Mikulová, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šmíd, David
Oponenti práce: Legnerová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis focuses on the analysis of the current state of the working environmnent in the administrative sector of the selected company and on proposing measures for its optimization with the aim of increasing job satisfaction and their work performance. The theoretical part examines various aspects of the working environmnent, including working conditions, types of workplaces and human resource management. The analytical part of the work is focused on conducting a questionnaire survey, which aimed to find out the current state of the work environment and identify areas in need of improvement. On the basis of the obtained data, specific measures and proposed to optimize the working environment with regard to the needs of employees. The goal of the work is to provide the company with useful tools for creating a supportive work environment that will contribute to better work performance and increase job satisfaction.
Klíčová slova: Work environment; Job satisfaction; Motivation; Working conditions; Work performance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2023
Datum podání práce: 7. 5. 2024
Datum obhajoby: 3. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86425/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: