Vývoj exportu zemědělské produkce z Ukrajiny do zemí Evropské unie v letech 2014-2023

Název práce: Vývoj exportu zemědělské produkce z Ukrajiny do zemí Evropské unie v letech 2014-2023
Autor(ka) práce: Žáková, Vendula
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Lídlová Georgiu, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce zkoumá dopady ruské invaze na zemědělský sektor Ukrajiny a její vliv na export zemědělských produktů z Ukrajiny do zemí Evropské unie (EU) během let 2014–2023. Pomocí analýzy a komparace dat z odborných článků a z databází Eurostatu a IMF došla práce k následujícím výsledkům. Díky pomoci exportu ukrajinské zemědělské produkce ze strany EU, konkrétně prostřednictvím tras solidarity, autonomních obchodních opatření a díky Černomořské obilné iniciativě, neklesl export ukrajinské zemědělské produkce do zemí EU během ruské invaze. Naopak během zkoumaného období dosáhl export ukrajinské zemědělské produkce do zemí EU v roce 2022 svého maxima. Nejvíce se do zemí EU dovážela kukuřice, která měla i největší vzestup exportu během roku 2022. Tyto nástroje EU pro pomoc exportu ukrajinské zemědělské produkce přispěly k demonstracím farmářů v EU, kteří museli snižovat ceny svých produktů kvůli konkurenčnímu tlaku ze strany levnějších ukrajinských zemědělských produktů. Největší tlak ukrajinské zemědělské produkce byl patrný v zemích sousedících s Ukrajinou a také ve Španělsku, kde byla poptávka po zemědělských produktech z Ukrajiny vysoká. Autonomní obchodní opatření, trasy solidarity a Černomořská obilná iniciativa přispěly ke snížení cen sledovaných zemědělských produktů. Přestože se očekávalo, že důsledkem války se ceny zemědělských produktů budou zvyšovat, ve skutečnosti ceny těchto produktů skoro klesly na úroveň cen před pandemií COVID-19.
Klíčová slova: Evropská unie; Ukrajina; export; Asociační dohoda; zemědělská produkce
Název práce: Development of agricultural exports from Ukraine to EU countries in 2014-2023
Autor(ka) práce: Žáková, Vendula
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Lídlová Georgiu, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis examines the impact of the Russian invasion on the agricultural sector of Ukraine and its effect on agricultural exports from Ukraine to the European Union (EU) countries during 2014-2023. By analysing and comparing data from academic articles and from Eurostat and IMF databases, the thesis arrives at the following results. Thanks to the EU's assistance to Ukrainian agricultural exports, namely through Solidarity Lanes, autonomous trade measures and the Black Sea Grain Initiative, Ukrainian agricultural exports to EU countries did not decline during the Russian invasion. On the contrary, during the period under review, Ukrainian agricultural exports to EU countries reached their peak in 2022. Maize was the most imported commodity to EU countries and also had the largest export increase during 2022. These EU instruments to help Ukrainian agricultural exports contributed to demonstrations by EU farmers who had to reduce the prices of their products due to competitive pressure from cheaper Ukrainian agricultural products. The greatest pressure from Ukrainian agricultural production was seen in the countries neighbouring Ukraine and in Spain, where demand for agricultural products was high. Autonomous trade measures, Solidarity Lanes and the Black Sea Grain Initiative contributed to the reduction of prices of the agricultural products under review. Although agricultural prices were expected to increase as a consequence of the war, the reality is that prices for these products almost fell to pre-pandemic COVID-19.
Klíčová slova: European Union; Ukraine; export; Association agreement; agricultural production

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2024
Datum podání práce: 8. 5. 2024
Datum obhajoby: 24. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87802/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: