Energetická spolupráca Európskej únie a Ruskej federácie v oblasti zemného plynu medzi rokmi 2014-2022

Název práce: Energetická spolupráca Európskej únie a Ruskej federácie v oblasti zemného plynu medzi rokmi 2014-2022
Autor(ka) práce: Horňák, Juraj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Makovec, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zameriava na analýzu energetickej spolupráce medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskom v oblasti zemného plynu v časovom rozpätí od roku 2014 do roku 2022. V teoretickej časti práce sú najprv identifikované hlavné teoretické koncepty medzinárodného obchodu a energetiky, s dôrazom na systém komparatívnych výhod a energetickú bezpečnosť. Následne sú analyzované rôzne aspekty zemného plynu ako suroviny, jeho doprava a využitie v rámci európskeho energetického sektora. Praktická časť práce sa zaoberá konkrétnou rolou Ruska v dodávkach zemného plynu do EÚ, vrátane vývoja ruského hospodárstva a sektoru zemného plynu, ako aj príjmov Ruskej federácie z týchto dodávok. Okrem toho sú analyzované aj alternatívne možnosti energetickej spolupráce ako pre EÚ, tak aj pre Rusko prostredníctvom obchodovania s ostatnými krajinami, ktoré sa na trhu so zemným plynom pohybujú. Hlavným záverom vyplývajúcim z práce je národohospodárske odporúčanie k prehlbovaniu diverzifikácie v oblasti zemného plynu a to ako na strane dodávateľov, tak aj na strane odberateľov tejto suroviny.
Klíčová slova: Rusko; Európska únia; Energetická politika; Zemný plyn
Název práce: Energetická spolupráca Európskej únie a Ruskej federácie v oblasti zemného plynu medzi rokmi 2014-2022
Autor(ka) práce: Horňák, Juraj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Makovec, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na analýzu energetické spolupráce mezi Evropskou unií (EU) a Ruskem v oblasti zemního plynu v časovém rozpětí od roku 2014 do roku 2022. V teoretické části práce jsou nejprve identifikovány hlavní teoretické koncepty mezinárodního obchodu a energetiky, s důrazem na systém komparativních výhod a energetickou bezpečnost. Následně jsou analyzovány různé aspekty zemního plynu jako suroviny, jeho doprava a využití v rámci evropského energetického sektoru. Praktická část práce se zabývá konkrétní rolí Ruska v dodávkách zemního plynu do EU, včetně vývoje ruského hospodářství a sektoru zemního plynu, jakož i příjmů Ruské federace z těchto dodávek. Kromě toho jsou analyzovány i alternativní možnosti energetické spolupráce jak pro EU, tak i pro Rusko prostřednictvím obchodování s ostatními zeměmi, které se na trhu se zemním plynem pohybují. Hlavním závěrem vyplývajícím z práce je národohospodářské doporučení k prohlubování diverzifikace v oblasti zemního plynu a to jak na straně dodavatelů, tak i na straně odběratelů této suroviny.
Klíčová slova: Rusko; Energetická politika; Evropská unie; Zemní plyn
Název práce: Energy cooperation between the European Union and the Russian Federation in the field of natural gas between 2014-2022
Autor(ka) práce: Horňák, Juraj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Makovec, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The work focuses on the analysis of energy cooperation between the European Union (EU) and Russia in the field of natural gas in the time span from 2014 to 2022. In the theoretical part of the work, the main theoretical concepts of international trade and energy are first identified, with an emphasis on the system of comparative advantages and energy security. Subsequently, various aspects of natural gas as a raw material, its transport and use within the European energy sector are analyzed. The practical part of the work deals with the specific role of Russia in the supply of natural gas to the EU, including the development of the Russian economy and the natural gas sector, as well as the income of the Russian Federation from these supplies. In addition, alternative possibilities of energy cooperation for both the EU and Russia through trading with other countries that operate on the natural gas market are also analyzed. The main conclusion resulting from the work is a national economic recommendation to deepen diversification in the field of natural gas, both on the side of suppliers and consumers of this raw material.
Klíčová slova: Energy policy; Natural gas; Russia; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2024
Datum podání práce: 9. 5. 2024
Datum obhajoby: 24. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87066/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: