Strategický marketingový plán pro TCC online: Jakou marketingovou strategii by měl online podnik uplatnit, aby uspěl na mezinárodní úrovni?

Název práce: Strategic Marketing Plan for TCC online: What marketing strategy should the online business apply to succeed internationally?
Autor(ka) práce: Decknerová, Kathrin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Fabiánová, Marta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Businesses are increasingly turning to online solutions to simplify operations, and the HR sector is no exception. However, there is a lack of guidance on how to market such tools internationally. The thesis addresses this challenge by focusing on TCC online, a Czech-based HR tool provider. A marketing audit of the company was conducted, followed by a quantitative analysis and qualitative interviews. The United Kingdom, Germany, Denmark, and Sweden were identified as markets with the highest potential success for the initial international expansion of TCC online. Additionally, interviews with HR professionals from the selected countries identified the need for tailored marketing approaches while maintaining a consistent core messaging worldwide. This research offers practical insights for TCC online’s immediate growth, as well as theoretical findings on international marketing strategies for small businesses aiming to expand internationally, with a focus on the HR industry. Available academic literature provides limited insight on this topic, highlighting the unique contribution of this thesis to the academic world.
Klíčová slova: HR tools; International marketing strategy; Online marketing; Digital marketing
Název práce: Strategický marketingový plán pro TCC online: Jakou marketingovou strategii by měl online podnik uplatnit, aby uspěl na mezinárodní úrovni?
Autor(ka) práce: Decknerová, Kathrin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Fabiánová, Marta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Podniky se stále více obrací na online řešení, aby zjednodušily operace, a sektor lidských zdrojů není výjimkou. Existuje však omezené množství výzkumu na to, jak takové nástroje mezinárodně propagovat. Tato diplomová práce řeší tuto výzvu zaměřením na TCC online, poskytovatele nástrojů pro lidské zdroje se sídlem v České republice. Byl proveden marketingový audit společnosti, následovaný kvantitativní analýzou a kvalitativními rozhovory. Velká Británie, Německo, Dánsko a Švédsko byly identifikovány jako trhy s nejvyšším potenciálem úspěchu pro počáteční mezinárodní expanzi TCC online. Dále rozhovory s odborníky na lidské zdroje ze zvolených zemí identifikovaly potřebu přizpůsobených marketingových přístupů při zachování konzistentního základního sdělení na celosvětové úrovni. Tento výzkum nabízí praktické náhledy pro bezprostřední růst TCC online, stejně jako teoretické poznatky o mezinárodních marketingových strategiích pro malé podniky, které se snaží expandovat na mezinárodní úrovni, se zaměřením na průmysl lidských zdrojů. Dostupná akademická literatura poskytuje omezený vhled do tohoto tématu, což zdůrazňuje jedinečný přínos této diplomové práce pro akademický svět.
Klíčová slova: Mezinárodní marketingová strategie; Online marketing; Digitální marketing; Nástroje pro lidské zdroje

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2023
Datum podání práce: 9. 5. 2024
Datum obhajoby: 17. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86648/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: