Komparativní analýza státní podpory vícečetných rodin zemí V4 v letech 2020-2023

Název práce: Komparativní analýza státní podpory vícečetných rodin zemí V4 v letech 2020-2023
Autor(ka) práce: Straková, Ludmila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Mičáň, Alex
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá komparací politik státní podpory vícečetných rodin v zemích Visegrádské skupiny (V4) v období let 2020-2023. Dělí se na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou, přičemž v celém svém rozsahu využívá metod literární rešerše, datové analýzy (deskripce a komparace) a syntézy. Teoretická část se zaměřuje především na rodinu a rodinnou politiku v ekonomické teorii v dílech různých autorů, z čehož následně vychází část praktická. Ta pak zkoumá zejména na datech veřejných institucí současnou situaci úplných vícečetných rodin i jim poskytovaná podpůrná opatření v České republice, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku. Identifikace hlavních trendů v poskytování podpory vícečetných rodin a analýza její účinnosti a úspěšnosti přináší výsledné návrhy potřebných prorodinných opatření v daných zemích. Ty se mohou v reálném světě soustředit zejména na posilování soběstačnosti těchto rodin, ale i účinnější prevenci rizika jejich úpadku do chudoby a sociálního vyloučení. V rámci společného postupu zemí V4 v oblasti rodinné politiky pak práce doporučuje zachovat nízkou míru její harmonizace při zvýšené kooperaci vládních představitelů. Celá tato diplomová práce navíc může sloužit jako podklad pro další výzkum ve zkoumané oblasti.
Klíčová slova: systém sociálního zabezpečení; rodinná politika; Visegrádská skupina; vícečetná rodina; úplné rodiny s dětmi
Název práce: Comparative Analysis of State Support for Multi-Child Families in V4 Countries in 2020-2023
Autor(ka) práce: Straková, Ludmila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Mičáň, Alex
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis focuses on the comparison of policies supporting multi-child families in the Visegrad Group (V4) countries during the period 2020-2023. It is divided into two main parts, theoretical and practical, utilizing literary research, data analysis (description and comparison), and synthesis throughout its scope. The theoretical part primarily examines family and family policy in economic theory as presented by various authors, which serves as the basis for the practical part. The practical part explores the current situation of complete multi-child families and the supportive measures provided to them in the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary based on data from public institutions. Identification of key trends in supporting multi-child families and analysis of its effectiveness and success lead to proposed pro-family measures in these countries. These proposals may primarily focus on enhancing the self-sufficiency of these families and more effectively preventing their descent into poverty and social exclusion in the real world. Within the collaborative approach of the V4 countries in the field of family policy, the thesis recommends maintaining a low level of harmonization while increasing cooperation among government representatives. Furthermore, this entire master's thesis can serve as a basis for further research in the examined area.
Klíčová slova: social security system; multiple family; the Visegrad Group countries; nuclear families with children; family policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2023
Datum podání práce: 9. 5. 2024
Datum obhajoby: 25. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86586/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: