Vplyv podielu vlastníckeho bývania na mieru nezamestnanosti

Název práce: Vplyv podielu vlastníckeho bývania na mieru nezamestnanosti
Autor(ka) práce: Kucková, Adriana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je preskúmať a otestovať vzťah medzi podielom vlastníckeho bývania a mierou nezamestnanosti v 77 okresoch Českej republiky za rok 2021. Výskum analyzuje jednotlivé okresy a ich rozdielne miery nezamestnanosti a skúma či je jedným z determinantov mier nezamestnanosti podiel vlastníckeho bývania. Dáta sú použité z Českého štatistického úradu a spracované do ekonometrického OLS modelu. Výsledky ukázali, že podiel vlastníckeho bývania na mieru nezamestnanosti je negatívny a je štatisticky významný. Konkrétne, ak sa zvýši o 1 percentuálny bod podiel vlastníkov bývania, tak sa zníži miera nezamestnanosti v priemere o takmer 0,13 percentuálnych bodov. Spomenutý je aj efekt uzamknutia, ktorý môže obmedziť mobilitu vlastníkov nehnuteľností. Práca poskytuje empirické dôkazy o tom, ako vplýva trh práce na mieru nezamestnanosti v Českej republike, kde to doposiaľ nebolo natoľko preskúmané. Zistenia štúdie môžu pomôcť poskytovateľom bývania a vývoju lokálnych pracovných trhov. Prispieva aj k poznaniu vplyvu vlastníckeho práva na socioekonomické aspekty života.
Klíčová slova: miera nezamestnanosti; efekt uzamknutia; vlastnícke bývanie
Název práce: Vplyv podielu vlastníckeho bývania na mieru nezamestnanosti
Autor(ka) práce: Kucková, Adriana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je prozkoumat a otestovat vztah mezi podílem vlastnického bydlení a mírou nezaměstnanosti ve 77 okresech České republiky za rok 2021. Výzkum analyzuje jednotlivé okresy a jejich různé míry nezaměstnanosti a zkoumá, zda je jedním z determinantů míry nezaměstnanosti podíl vlastnického bydlení. Data jsou použita z Českého statistického úřadu a zpracována do ekonometrického OLS modelu. Výsledky ukázaly, že podíl vlastnického bydlení na míru nezaměstnanosti je negativní a je statisticky významný. Konkrétně, pokud se zvýší o 1 procentní bod podíl vlastníků bydlení, tak se sníží míra nezaměstnanosti v průměru o téměř 0,13 procentního bodu. Je zmíněn také efekt uzamčení, který může omezit mobilitu vlastníků nemovitostí. Práce poskytuje empirické důkazy o tom, jak trh práce ovlivňuje míru nezaměstnanosti v České republice, kde to dosud nebylo tolik prozkoumáno. Zjištění studie mohou pomoci poskytovatelům bydlení a vývoji lokálních pracovních trhů. Přispívá také k poznání vlivu vlastnického práva na socioekonomické aspekty života.
Klíčová slova: vlastnické bydlení; míra nezaměstnanosti; efekt uzamčení
Název práce: The impact of the share of owner-occupied housing on the unemployment rate
Autor(ka) práce: Kucková, Adriana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to investigate and test the relationship between the share of owner-occupied housing and the unemployment rate in 77 districts of the Czech Republic for the year 2021. The research analyses the individual districts and their different unemployment rates and examines whether the share of owner-occupied housing is one of the determinants of unemployment rates. The data are used from the Czech Statistical Office and processed into an econometric OLS model. The results show that the share of owner-occupied housing on the unemployment rate is negative and statistically significant. Specifically, if the share of owner-occupied housing increases by 1 percentage point, the unemployment rate decreases by almost 0.13 percentage points on average. The lock-in-effect is also mentioned, which may limit the mobility of homeowners. The paper provides empirical evidence on how the labour market affects the unemployment rate in the Czech Republic, where this has not been studied so much so far. The findings of the study can help housing providers and the development of local labour markets. It also contributes to the understanding of the impact of property rights on socio-economic aspects of life.
Klíčová slova: owner-occupied housing; unemployment rate; lock-in-effect

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2024
Datum podání práce: 10. 5. 2024
Datum obhajoby: 11. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86431/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: