Faktory ovlivňující pracovní výkon a pracovní spokojenost v různých pracovních pozicích

Název práce: Faktory ovlivňující pracovní výkon a pracovní spokojenost v různých pracovních pozicích
Autor(ka) práce: Vltavský, Annabell Danielle
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrů, Jaroslav
Oponenti práce: Hubinková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá symptomy ADHD v pracovním prostředí a faktory ovlivňujícími pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců ve vztahu k této diagnóze. Prostřednictvím komplexního přehledu literatury práce shrnuje dosavadní poznání na téma ADHD a rozebírá klíčové oblasti této problematiky, jako jsou diagnostická kritéria, odhady prevalence, odlišnosti mezi projevy symptomů v dětství a v dospělosti, léčebné přístupy a podpůrné mechanismy související s prací, ale také případné kladné aspekty ADHD. Studie využívá kvalitativní metodologii a prostřednictvím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů čerpá ze zkušeností zaměstnanců z různých profesních prostředí s cílem odhalit problematické oblasti a specifická řešení pro zlepšení pracovního výkonu a spokojenosti. Zjištění mají za cíl informovat nadřízené, personalisty i samotné zaměstnance o účinných strategiích řízení a podpory, a tím podpořit inkluzivitu na pracovišti, zvýšit výkonnost a případně destigmatizovat ADHD pomocí zvýšení povědomí a pochopení. Toto šetření obohacuje akademické znalosti a poskytuje praktické pokyny pro řízení pracovní síly, přičemž zdůrazňuje zásadní potřebu porozumět odlišným požadavkům zaměstnanců s ADHD a vyhovět jim v rámci individuálního a organizačního rozvoje
Klíčová slova: pracovní spokojenost; Porucha pozornosti a hyperaktivity; ADHD; pracovní výkon
Název práce: Factors affecting job performance and satisfaction of employees with ADHD
Autor(ka) práce: Vltavský, Annabell Danielle
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Petrů, Jaroslav
Oponenti práce: Hubinková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis examines the symptoms of ADHD in the work environment and the factors affecting job performance and employee satisfaction in relation to this diagnosis. Through a comprehensive literature review, the thesis summarizes the existing knowledge on ADHD and discusses the key areas of the subject such as diagnostic criteria , estimates of overall prevalence, differences between childhood and adult symptoms, treatment approaches and work-related support mechanisms, as well as potential positive aspects. This study uses a qualitative methodology and draws on the experiences of employees from different occupational settings through semi-structured in-depth interviews to identify problem areas and specific solutions to improve job performance and satisfaction. The findings aim to inform supervisors, HR managers and employees themselves of effective management and support strategies to promote inclusivity in the workplace, enhance performance and potentially destigmatise ADHD through increased awareness and understanding.This investigation enriches academic knowledge and provides practical guidance for workforce management, highlighting the critical need to understand and accommodate the differing requirements of employees with ADHD in order to contribute to individual and organisational development.
Klíčová slova: Attention deficit hyperactivity disorder; ADHD; job performance; job satisfaction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2024
Datum podání práce: 15. 5. 2024
Datum obhajoby: 12. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87568/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: