Odvětvové beta koeficienty v CEE regionu

Název práce: Industry Beta Coefficients in the CEE Region
Autor(ka) práce: Nguyen, Truong Anh
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Dvořák, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master thesis deals with the investigation of industry beta coefficients in the region of Central and Eastern Europe. The aim of the work is to examine how the choice of variables such as interval, periodicity and market index affect the resulting size of these coefficients. And further how these variables are perceived for different industries within the region. For the purposes of determining the size of the beta coefficients, statistical methods of linear regression were used, and estimates were made by the method of least squares, respectively FE and FD methods. All in accordance with econometric theory.
Klíčová slova: cost of equity; industry beta coefficients; ordinary least squares
Název práce: Odvětvové beta koeficienty v CEE regionu
Autor(ka) práce: Nguyen, Truong Anh
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Dvořák, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zkoumáním odvětvových beta koeficientů v regionu střední a východní Evropy. Cílem práce je prověřit, jak výběr proměnných typu interval, periodicita a tržní index ovlivňují výslednou velikost těchto koeficientů. A dále jak jsou tyto proměnné vnímány pro různá odvětví v rámci regionu. Pro účely určení velikosti beta koeficientů byly použity statistické metody lineární regrese a odhady byly provedeny metodou nejmenších čtverců, respektive metodami FE a FD. Vše v souladu s ekonometrickou teorií.
Klíčová slova: náklady vlastního kapitálu; odvětvové beta koeficienty; metoda nejmenších čtverců

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2023
Datum podání práce: 18. 5. 2024
Datum obhajoby: 12. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86818/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: