Hypoteční zástavní listy (ČR. Evropa, USA)

Název práce: Hypotekárne záložné listy (ČR. Evropa, USA)
Autor(ka) práce: Ivanová, Kristína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá hypotekárnymi záložnými listami v Českej republike a na Slovensku od začiatku vzniku týchto dvoch samostatných štátov v roku 1993 až po dobu hypotekárnej krízy v roku 2009. Jedná sa predovšetkým o definíciu hypotekárnych záložných listov, ďalej o povinnosti bánk, ktoré musia splniť, aby mohli vôbec emitovať tieto listy a tiež o analýzu prostredia pre potenciálneho kupca. Pozornosť je zameraná na aktuálne tržné podmienky, vrátane hypotekárnej krízy, ktorá sama o sebe zasiahla toto prostredie.
Klíčová slova: hypotekárne záložné listy; investovanie; hypotekárna kríza
Název práce: Hypoteční zástavní listy (ČR. Evropa, USA)
Autor(ka) práce: Ivanová, Kristína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá hypotečními zástavními listy v České republice a na Slovensku od začátku vzniku těchto dvou samostatných států v roce 1993 až k době hypoteční krize v roce 2009. Jedná se především o definici hypotečních zástavních listů, dále povinnosti bank, které musí splnit, aby mohly vůbec emitovat tyto listy a taky o analýzu prostředí pro potenciálního kupce. Pozornost je zaměřená na aktuální tržní podmínky, včetně hypoteční krize, která sama o sobě zasáhla toto prostředí.
Klíčová slova: hypoteční zástavní list; hypoteční krize; investování
Název práce: Mortgage bonds
Autor(ka) práce: Ivanová, Kristína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor task deals with mortgage bonds in Czech Republic and in Slovakia from the time when these two independent states were formed in year 1993 till the time of the hypothecary crisis in year 2009. It is mainly the definition of mortgage bonds, further bank duties, which have to fulfill to have the right to emit these mortgage bonds and it is also about the analysis of the environment for the potential buyer. Attention is aimed to actual market conditions, including hypothecary crisis, which itself stroke this environment.
Klíčová slova: invest; mortgage bonds; hypothecary crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2009
Datum podání práce: 10. 1. 2009
Datum obhajoby: 3. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18027/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: