Position of Germany in the European union - german labour market in european context

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Position of Germany in the European union - german labour market in european context
Překlad názvu:
Postavení Německa v Evropské unii - německý trh práce v evropském kontextu
Autor práce:
Šolcová, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Steinmetzová, Dana
Osoba oponující práci:
Hitzgerová, Vlasta
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem práce je charakterizovat postavení Německa, vedle Francie jednoho ze dvou hlavních tahounů evropské integrace, v rámci Evropské unie a v tomto kontextu se pak podrobněji zaměřit na německý trh práce, který představuje jednu ze zásadních slabin německé ekonomiky. Práce bude rozdělena do tří kapitol. První kapitola bude charakterizovat Německo z makroekonomické stránky (s důrazem na trh práce) a stručně zachytí významné historické body, které sehrály roli ve vývoji německé poválečné ekonomiky. Předmětem druhé kapitoly bude vztah Německa k Evropské unii v období od sjednocení Německa po současnost. V jednotlivých dílčích bodech bude nahlíženo na konkrétní aspekty zmíněného vztahu: postoj Německa k evropské integraci, vliv sjednocení Německa na německou ekonomiku a EU, Německo a jednotný vnitřní trh EU, Německo jako čistý plátce do rozpočtu EU, předsednictví Německa v Radě EU a na závěr postoj Německa k rozšíření EU o Turecko. Třetí kapitola bude věnována německému trhu práce. Nejprve bude charakterizováno postavení německého trhu práce v rámci evropského trhu práce, dále jeho specifika, jaké efekty či ztráty z členství v EU plynou a jaký postoj Německo zaujímá k otevření pracovního trhu pro občany nově přistoupivších zemí po východním rozšíření EU. Závěrem bude zhodnocen současný stav německého trhu práce a diskutována potřebnost reforem. Předpokládaný rozsah práce je 40 až 50 stran. Předběžný přehled hlavních zdrojů: Kadeřábková, Anna: Makroekonomická analýza Wessels, Wolfgang/Diedrichs, Udo: Die neue Europäische Union: im vitalen Interesse Deutschlands?, 2006 Göler, Daniel: Europapoltik im Wandel: Deutsche Integrationsmotive und Integrationsziele nach der Wiedervereinigung, 2004 Hörber, Thomas: The foundations of Europe: Europian Integration Ideas in France, Germany and Britain in the 1950s, 2006 Moravcová, D./Plechanovová, B./Kreidl, J.: Evropská politika sjednoceného Německa 1990 -- 1999 Adámková, V.: Vnitřní trh Evropské unie, VŠE, 2000 VŠE v Praze: Německé hospodářské dějiny, Oeconomia 2008 EU-27 Watch No.6, 2008 OECD Economic outlook Datenreport 2006 - Statistisches Bundesamt Statistické tabulky - Statistisches Bundesamt Bundesagentur für Arbeit Eurostat www.wto.org - Trade policy reviews
Klíčová slova:
Postavení Německa v EU; Historicko-ekonomický vývoj Německa; Německý trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2008
Datum podání práce:
30. 5. 2009
Datum obhajoby:
14.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
15696_xsoll04.pdf [801,00 kB]
Oponentura:
8954_Hitzgerová.doc [60,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
15696_steinmet.doc [57,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/15696/podrobnosti