Juice and nectar consumer behaviour. Marketing research in cooperation with Pfanner, spol. s r. o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Juice and nectar consumer behaviour. Marketing research in cooperation with Pfanner, spol. s r. o.
Autor práce:
Caisová, Alena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci:
Vávra, Oldřich
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Teoretická část práce je rozdělena do dvou bloků, první objasňuje nákupní chování spotřebitele se zaměřením na modely nákupního chování, na hlavní faktory ovlivňující nákupní chování a na kupní rozhodovací proces. Druhý blok této části se zabývá dvěma metodami průzkumu trhu, pozorováním a dotazováním. V praktické části je představena společnost Pfanner a výsledky sekundárních dat získaných z databáze MML - TGI ČR a z agenturního výzkumu TNS AISA. Stěžejní část práce představuje analýza primárních dat získaných metodou dotazování a pozorování.
Klíčová slova:
výzkum; marketingový; chování; nákupní; spotřebitel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 5. 2008
Datum podání práce:
6. 5. 2009
Datum obhajoby:
27.05.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
15039_xcaia01.pdf [2,03 MB]
Oponentura:
10699_vavra.pdf [88,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
15039_zamazal.pdf [90,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/15039/podrobnosti