Analýza PPC systémů při různých PPC kampaních

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza PPC systémů při různých PPC kampaních
Autor práce:
Seman, Vladimír
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Gála, Libor
Osoba oponující práci:
Cerman, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Pay per click (PPC) reklama v posledných rokoch získava na dôležitosti a investuje sa do nej stále väčšie množstvo peňažných prostriedkov. Na trhu je viacero PPC systémov, z ktorých si môže inzerent vybrať. Ktorý PPC systém je však vhodné použiť pri danom type kampane? Práca je rozdelená do štyroch kapitol (okrem úvodu a záveru). Prvá kapitola slúži na objasnenie a upresnenie pojmov, základnú charakteristiku témy a dáva predstavu o dôležitosti témy (postavenie PPC na trhu internetovej reklamy). V druhej kapitole sú bližšie charakterizované tri PPC systémy (a ich princípy), ktoré autor práce považuje za najdôležitejšie na slovenskom trhu. Tretia kapitola je dôležitá kvôli charakteristike rôznych typov PPC kampaní. V nej som použil vlastnú klasifikáciu PPC kampaní. Na základe nej je po rozobratí dvoch prípadových štúdií v štvrtej kapitole vyhodnotená analýza vhodnosti využitia vybraných PPC systémov (použitím metódy indukcie). Prvé tri časti práce vychádzajú predovšetkým z analýzy dostupnej literatúry, štvrtá časť z vlastných skúseností autora.
Klíčová slova:
PPC kampane; KPI; key performance indicator; pay per click; internet marketing; SEM; PPC; PPC systémy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 9. 2009
Datum podání práce:
14. 12. 2009
Datum obhajoby:
10.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21347_xsemv06.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
13450_Cerman.pdf [267,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
21347_gala.pdf [286,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21347/podrobnosti