Business Activity Monitoring

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business Activity Monitoring
Autor práce:
Frühauf, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Řepa, Václav
Osoba oponující práci:
Pálka, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Hlavní těžiště diplomové práce leží v oblasti podpory rozhodování podnikového managementu nasazením a využitím IT/ICT. Konkrétní popisovanou technologií je Business Activity Monitoring. Přínos práce leží především ve dvou rovinách. První rovinou je vytvoření pokud možno co nejucelenějšího pohledu o BAM. Poznatky jsou sbírány z různých směrů a oblastí. První směr je zaměřen na vývoj Business Intelligence a popis vzniku BAM jako trendu BI, popis průběhu vývoje, prognózy do budoucna. Druhý směr se orientuje především na detailní vymezení BAM, jeho definování, předpoklady nasazení, základní modely, způsob činnosti BAM a jeho přínosy pro podnikání. Třetí směr vymezuje zařazení BAM mezi jiné/podobné podnikové technologie a řešení -- BI a BSM a hledání klíčových odlišností. Druhou rovinou práce je zpracování návrhu podpory AML v prostředí banky pomocí BAM. Jedná se o praktickou ukázku možnosti využití BAM v praxi. Základ návrhu řešení leží v analýze rizik vyplývajících ze zákona a současného stavu řešení. Zmapováním bankovních procesů a vyhledáním míst vzniku rizik je pak možné na tato rizika nasadit BAM nástroje pro jejich řízení. Návrh podpory leží převážně v konceptuální rovině.
Klíčová slova:
bankovnictví; událostmi řízené systémy; Business Service Management; Business Activity Monitoring; bankovní systémy; Compliance; Dashboard; řízení rizik; AML; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2009
Datum podání práce:
15. 12. 2009
Datum obhajoby:
10.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18283_xfrum02.pdf [3,16 MB]
Oponentura:
13624_Pálka.pdf [697,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
18283_repa.pdf [127,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18283/podrobnosti