Business Activity Monitoring v řešení Business Intelligence

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business Activity Monitoring v řešení Business Intelligence
Autor práce:
Benoni, Daniel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Gála, Libor
Osoba oponující práci:
Novotný, Ota
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Business Activity Monitoring (BAM) je akronym společnosti Gartner Inc. pro popis systémů, které slouží k poskytování "Real-time" přístupu do kritických ukazatelů výkonnosti podniku s cílem zlepšit rychlost a účinnost obchodních operací. V ideálním případě BAM systémy napomáhají podnikům při zlepšení jejich provozní výkonnosti, zvyšují schopnost porozumění událostem, které mají významný dopad na jejich obchodní procesy a umožňují na ně zároveň efektivně reagovat. Avšak navzdory skutečnosti, že většina podniků v dnešní době má naléhavou potřebu zlepšit svůj operačním výkon, BAM systémy se jako řešení tohoto problému dosud příliš neprosadily. Pravdou bohužel je, že na současném trhu stále panuje nesjednocený přístup k problémům operativního provozu a jejich řešení, což je podpořeno existencí velkých technických rozdílů v současných BAM systémech, jelikož mnoho dodavatelů softwaru dodává nové BAM systémy řešení pouhým přidáním nových funkcí pro stávající produkty. Navíc zde neexistují žádné formální normy, které by stanovily, jaké specifické rysy mají BAM systémy obsahovat. Dalším problémem je absence teoretických modelů podporující srovnávací analýzy mezi různými systémy BAM. Cílem mé diplomové práce je přispět ke zlepšení existující teoretické základny pro použití Business Aktivity Monitoring (BAM) řešení v oblasti BI, pomocí vysvětlení vztahu mezi potřebami systémů pro podporu rozhodování v reálném čase a současnými aplikacemi systémů BAM. Tato práce přináší důkazy, že vztah mezi "Real-time" Business Inteligence potřebami podniků a BAM řešeními je dán potřebou zajistit, aby BAM systém dodal aktuální informace, které umožňují BAM příjemcům, kterými jsou často operační manažeři přímo odpovědní za realizaci obchodních procesů, účinně reagovat na akce uvedené v informacích dodaných BAM systémem. V praxi se ukazuje, že zvýšení schopnosti uživatelů efektivně reagovat na události generované BAM systémy, závisí v první řadě na dvou základních provozních otázkách. Za prvé je nutné zajistit rychlou odezvu, aby BAM uživatel mohl včas zahájit veškeré nutné akce spojené s danou událostí. Zadruhé musí být BAM uživatel schopen pochopit podstatu problému spojených s danou událostí tak, aby mohl zahájit řádné kroky k řešení problému. Tady se ukazuje, že krom dostatečné znalosti povahy problému, potřebují BAM systémy, mimo samotného generování zpráv s nízkou latencí, také dodat těmto zprávám kontext, tak aby jednotlivým BAM uživatelům poskytly dostatek informací k pochopení povahy problému spojených s událostí.
Klíčová slova:
BPM; BAM; BI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 10. 2009
Datum podání práce:
14. 12. 2009
Datum obhajoby:
08.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22430_xbend07.pdf [776,09 kB]
Oponentura:
13402_novotnyo.pdf [354,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
22430_gala.pdf [285,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22430/podrobnosti