Vendor Managed Inventory v oblasti zásobování C-díly

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vendor Managed Inventory v oblasti zásobování C-díly
Autor práce:
Tůma, Filip
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pernica, Petr
Osoba oponující práci:
Kirsch, Arnošt
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
První část diplomové práce je věnována popisu základních pojmů souvisejících s logistikou, vysvětlení pojmů jako Supply Chain Management či Vendor Managed Inventory. Dále je v ní uvedeno základní uspořádání a rozdělení logistiky, popsány metody používané v logistice a ukázána strategie podniku a jejích cílů. Druhá část diplomové práce se věnuje charakteristice materiálových dílů vstupujících do výroby z pohledu ABC analýzy, je zde poukázáno na rozdílnost v charakteru náročnosti zajišťování těchto položek z pohledu pořizovacích cen a nákladů na režii. Dále je zde znázorněno využití ABC analýzy jako prostředku pro řízení zásob a některá možná východiska při využití logistických technologií. Třetí část je věnována identifikaci jednotlivých typů výrob z pohledu charakteristiky spotřeby dílů a doporučení, jaký je pro daný typ výroby vhodný způsob zásobování z pohledu Vendor Managed Inventory při zásobování spojovacím materiálem systémem Kanban-TB. Poslední část diplomové práce je věnována procesu implementace systému Kanban-TB do praxe, kde je řešen konkrétní reálný příklad zavedení systému do výrobního podniku společnosti Gama. Celý proces je popsán od počáteční identifikace požadavku na tento systém, jeho průběhu zpracování, až po jeho plnou implementaci včetně vyjádření přinesených efektů a úspor.
Klíčová slova:
C-díly; Logistika; Outsourcing; Vendor Managed Inventory; Supply Chain Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 7. 2009
Datum podání práce:
4. 12. 2009
Datum obhajoby:
27.01.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
13967_Kirsch.pdf [352,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
22756_pernica.doc [53,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22756/podrobnosti