Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingová strategie, marketingový mix, SWOT analýza, uvedení případové studie firmy Biotherapy, s.r.o.

Autor práce: Adamcová, Štěpánka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kovář, František
Osoba oponující práci: Dejm, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová strategie, marketingový mix, SWOT analýza, uvedení případové studie firmy Biotherapy, s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce poukazuje na důležitost volby strategie podniku nezbytné pro přežití firmy v stále sílícím konkurenčním prostředí zdravotnictví. Na konkrétní případové studii společnosti Biotherapy dokazuje, že bez komplexního a efektivního marketingového přístupu k trhu dnes již dlouhodobě úspěšně podnikat nelze. Chce-li společnost nejen přežít, ale rozvíjet se, je nezbytné, aby dodržovala doporučení vyplývající z teorií managementu a marketingu. Případová studie zhodnotila skutečný aktuální stav společnosti Biotherapy, pomocí analýzy konkurenčního prostředí a SWOT analýzy nastavila cíle pro rok 2010, poukázala na slabé a silné stránky a na základě zjištěných skutečností navrhla marketingovou strategii k jejich dosažení. Případová studie rovněž ukazuje, že tak, jak se neustále vyvíjí okolní svět, tak je i neustále potřeba za pomocí moderních marketingových nástrojů hledat nové cesty k oslovení a uspokojení zákazníka .
Klíčová slova: zákazník; zdravotnictví; SWOT

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu podnikatelské sféry
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová strategie, marketingový mix, SWOT analýza, uvedení případové studie firmy Biotherapy, s.r.o.
Překlad názvu: Marketing Strategies, Marketing Mix, SWOT Analysis, Introduction of a Case Study of Firm Biotherapy, s.r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor thesis highlights the importance of the choice of business strategy necessary for the survival of company in the intensification of competitive health care. The specific case study of Biotherapy proves that without a comprehensive and effective marketing approach to the market is impossible to make a long-term successful business today. If the company wants not only to survive but also to thrive, it is essential that the recommendations arising from the theories of management and marketing are kept. Case study evaluated the actual current state of Biotherapy, by analyzing of the competitive environment and SWOT analysis has set targets for year 2010, highlighted the strengths and weaknesses and based on established facts proposed marketing strategy to achieve them. The case study also shows that as the outside world is constantly evolving, so is a continuing need for using modern marketing tools to find new ways to talk and to satisfy customer.
Klíčová slova: customer; health care; SWOT

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2008
Datum podání práce: 24. 4. 2009
Datum obhajoby: 21.01.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce17370_xadas07.pdf [616,86 kB]
Oponentura14316_Dejm.pdf [333,86 kB]
Hodnocení vedoucího17370_kovar.pdf [73,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/17370/podrobnosti