Symbolika barev v organizační kultuře

Autor práce: Čarková, Ludmila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Osoba oponující práci: Syrovátka, Oldřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Symbolika barev v organizační kultuře
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá barevnou symbolikou ve vztahu k organizační kultuře. Vychází z poznatků o vztazích mezi obsahem organizační kultury a prostředky organizační kultury a zaměřila se konkrétně na úpravu vybraných materiálních artefaktů, jimiž se společnost Lesostavby Třeboň, a. s. prezentuje na veřejnosti. Na základě dotazníkového šetření, inventáře hodnot a interview bylo zjištěno, že prezentovaná symbolika společnosti Lesostavby Třeboň, a. s. odpovídá organizační kultuře. Získané informace byly shrnuty do tabulek a sloupcových grafů a rovněž zde byla uvedena doporučení pro společnost Lesostavby Třeboň, a. s.
Klíčová slova: podnikový image; podnikový design; logotyp; symboly organizační kultury; symbolika barev; organizační normy; podniková vize; podniková identita; organizační kultura; organizační hodnoty; materiální artefakty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Symbolika barev v organizační kultuře
Překlad názvu: The symbolism of colours in the organizational culture
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The work deals with the symbolism of colours in relation to the organizational culture. It is based on the knowledge concerning the relationship between the contents and means of the organizational culture, it also focuses specifically on the presentation of selected material artifacts which are presented to the public by the company Lesostavby Třeboň, a. s. Based on the reserch questionnaire, the values inventory and the interview it was found that the symbolism presented by the company Lesostavby Třeboň, a. s. matches the organizational culture. The information obtained was summarized in tables and bar graphs, including the resulting recommendations for the company Lesostavby Třeboň, a. s.
Klíčová slova: symbolism of colours; material artifacts; logotype; corporate image; corporate design; corporate vision; corporate identity; organizational norms; organizational culture; organizational values; symbols of the organizational culture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 18.05.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce20142_xcarl02.pdf [3,49 MB]
Oponentura15367_syrovatk.pdf [84,12 kB]
Hodnocení vedoucího20142_hirsova.pdf [73,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/20142/podrobnosti