Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

What-if analýza v nástroji CPM

Autor práce: Pokorný, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Osoba oponující práci: Náplava, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: What-if analýza v nástroji CPM
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá manažerským přístupem v oblasti řízení výkonnosti podniku, dnes světově známým pod pojmem Corporate Performance Management. Popisuje vztah CPM k Business Intelligence a k metodikám, procesům, metrikám, a technologiím, které tento koncept společně tvoří. Nechybí popis CPM aplikací, které pokrývají pět nejčastěji implementovaných oblastí. Druhá část práce se věnuje problematice what-if analýzy, tedy jedné z několika metodik, jež jsou součástí CPM balíku. Je zde také uveden výčet vzájemně si konkurujících nástrojů, které tuto oblast pokrývají. Následuje uvedení hypotetického příkladu what-if analýzy, jehož cílem je vyřešit otázky fiktivní firmy, týkající se nákladů, výnosů a výsledovky. Příklad je zpracován na bázi technologie IBM Cognos TM1. Během řešení příkladu jsou představeny všechny základní funkcionality, které tato technologie nabízí.
Klíčová slova: řízení výkonosti; IBM Cognos TM1; What-if analýzy; Corporate Performance Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: What-if analýza v nástroji CPM
Překlad názvu: What-if analysis in the CPM tool
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the management approach in performance management, today known world by the concept of Corporate Performance Management. CPM describes the relationship to Business Intelligence and methodologies, processes, metrics and technologies that together form the concept. There is also a description of CPM applications which cover the five most commonly deployed areas. The second part is devoted to what-if analysis that is one of several methodologies which are part of the CPM package. It also contains the list of competing tools that cover this area. The following hypothetical example of putting what-if analysis, aimed at resolving issues of fictitious company, related to costs, revenue and profit. Example is based on technology developed at IBM Cognos TM1. During the example solutions are presented with all the basic functionality that this technology offers.
Klíčová slova: IBM Cognos TM1; What-if analysis; Corporate Performance Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2010
Datum podání práce: 1. 6. 2010
Datum obhajoby: 07.02.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24945_xpokj13.pdf [3,87 MB]
Oponentura18489_Náplava.pdf [185,21 kB]
Hodnocení vedoucího24945_novotnyo.pdf [184,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24945/podrobnosti