The Economics of Political Participation and Religion in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Economics of Political Participation and Religion in the Czech Republic
Překlad názvu:
Religion and Voting Turnout
Autor práce:
Svatoš, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Chalupníček, Pavel
Osoba oponující práci:
Mičúch, Marek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Bakalářská práce kombinuje teorii informací, Putnamovu teorii korelace mezi politickým a "společenským životem" a ekonomicky podloţenou teorii rozdílu mezi církvemi a sektami. Taková kombinace poskytuje nový náhled na závislost mezi politickou participací a náboţenstvím, která má původ v ekonomické teorii. Tato teorie je následně aplikována na českých datech, konkrétně na datech z mezinárodního průzkumu ISSP 1998 -- Náboţenství, pomocí tzv. probitu. Výsledky analýzy jsou v souladu s teorií a ukazují, ţe vyšší míra sektářství vede k niţší politické participaci s výjimkou účasti ve volbách. Účast ve volbách je však mírou sektářství ovlivněna nepřímo skrz "společenský život".
Klíčová slova:
"Strong and Weak Ties"; Politická participace; Církve a sekty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2010
Datum podání práce:
1. 1. 2011
Datum obhajoby:
25.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27899_xsvaj33.pdf [519,40 kB]
Oponentura:
19286_micuchm.pdf [228,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
27899_chaluppa.pdf [328,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27899/podrobnosti