Dlouhodobý hmotný majetek dle IAS/IFRS a českých předpisů/Fixed Assets according to IAS/IFRS and Czech Legislation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dlouhodobý hmotný majetek dle IAS/IFRS a českých předpisů/Fixed Assets according to IAS/IFRS and Czech Legislation
Autor práce:
Sladká, Ludmila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Míková, Marie
Osoba oponující práci:
Cardová, Zdenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou dlouhodobého hmotného majetku. První kapitola obsahuje vymezení dlouhodobého hmotného majetku a jeho oceňování z hlediska všeobecně platných účetních pravidel a podrobně se věnuje odpisovým metodám. Druhá kapitola se zaměřuje na dlouhodobý hmotný majetek z hlediska Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS) zejména podle standardů IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení a IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Třetí kapitola vymezuje dlouhodobý majetek podle českých předpisů. Součástí práce je anketa zaměřená na odepisování majetku v České republice a použití daňových odpisů v účetnictví.
Klíčová slova:
IAS/IFRS; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; dlouhodobý hmotný majetek; anketa zaměřená na účetní a daňové odpisy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 12. 2009
Datum podání práce:
30. 6. 2010
Datum obhajoby:
13.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23387_xslal15.pdf [971,53 kB]
Oponentura:
17527_Cardová.pdf [405,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
23387_mikova.pdf [34,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23387/podrobnosti