Public-private partnership a jeho prax v členských štátoch EÚ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Public-private partnership a jeho prax v členských štátoch EÚ
Překlad názvu:
Public - Private - Partnership a jeho praxe v členských zemích EU
Autor práce:
Sisková, Monika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci:
Němec, Tomáš
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Hlavným cieľom diplomovej práce je komparácia PPP praxe členských štátov EÚ a zhodnotenie situácie ich PPP trhu a aktuálnych problémov, ktorým musia dané štáty v súčasnosti čeliť. Práca je rozčlenená na štyri základné kapitoly. Východiskom práce je teoreticko-právna koncepcia verejno-súkromných partnerstiev: definícia PPP, charakteristické rysy, výhody a nevýhody PPP, faktory (ne)úspechu verejno-súkromných partnerstiev. Ďalšia časť sa venuje prístupu a roli Európskej únie, EIB a EBRD v podpore a realizácii PPP projektov. Nasleduje zhodnotenie vývojového trendu trhu PPP v EÚ, vyzdvihujúceho základné kvantitatívne rozdiely medzi štátmi EÚ. Jadrom práce je kapitola štvrtá, ktorá na základe kritérií (legislatívne a inštitucionálne zabezpečenie PPP, metodiky PPP, priemerná hodnota PPP, korupcia, transparentnosť a charakter verejného sektora) analyzuje a porovnáva prax PPP Veľkej Británie, Talianska, Grécka, Švédska, Poľska a Slovenska, t.j. štátov charakterizovaných kvalitatívne rozličným stupňom aplikácie PPP a so značne rozličnými podmienkami na ich realizáciu.
Klíčová slova:
Súčasné problémy PPP; Korupcia; Inštitucionálne zabezpečenie PPP; Legislatíva PPP; Slovensko; Poľsko; Švédsko; Grécko; Taliansko; Veľká Británia; EÚ; PPP; Verejno-súkromné partnerstvá

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 1. 2010
Datum podání práce:
30. 11. 2010
Datum obhajoby:
23.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24060_xsism05.pdf [1,47 MB]
Oponentura:
18188_Němec.pdf [25,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
24060_inge.pdf [95,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24060/podrobnosti