KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO

Autor práce:
Strnadová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Žid, Josef
Osoba oponující práci:
Horáček, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce začíná pohledem do historie přeshraniční spolupráce, dále se její pozornost soustřeďuje na vývoj přeshraniční spolupráce v Evropě a na podporu přeshraniční spolupráce z Evropské unie. V neposlední řadě se pak tato práce věnuje přeshraniční spolupráci v České republice. Práce jako taková je zaměřena na porovnání operačních programů přeshraniční spolupráce, a to programů Česká republika -- Polská republika a Česká republika -- Svobodný stát Sasko z hlediska administrativních a obsahových parametrů. Administrativní a obsahové parametry jsou porovnávány v rámci současného programovacího období, tedy programovacího období 2007 -- 2013. Tato práce si klade za cíl popsat nastavení administrativních a obsahových parametrů v obou operačních programech přeshraniční spolupráce a zjistit, v rámci kterého z operačních programů přeshraniční spolupráce jsou zmíněné parametry nastaveny lépe.
Klíčová slova:
Cíl 3; přeshraniční spolupráce; příhraniční regiony

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Národohospodářská fakulta

Název katedry:
Katedra regionálních studií

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO
Překlad názvu:
COMPARISON OF CROSS-BORDER OPERATIONAL COOPERATION PROGRAMS: THE CZECH REPUBLIC – THE REPUBLIC OF POLAND AND THE CZECH REPUBLIC – THE FREE STATE OF SAXONY
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This paper begins with looking into the history of cross-border cooperation. It also includes a preview of the development of cross-border cooperation in Europe and a promotion of cross-border cooperation in the European Union. Subsequently, there is a view of cross-border cooperation in the Czech Republic in the paper. The paper itself is focused on a comparison of cross-border operational cooperation programs, The Czech Republic -- The Republic of Poland and The Czech Republic -- The Free State of Saxony, in terms of administrative and content parameters. Administrative and content parameters are compared in the new programming period, i.e. the programming period 2007 -- 2013. This paper aims to describe the set of administrative and content parameters in both programs and identify the cross-border cooperation operational program with better defined parameters.
Klíčová slova:
objective 3; cross-border cooperation; border regions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Regional Studies

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 1. 2010

Datum podání práce:
31. 5. 2010

Datum obhajoby:
14.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24262_xstrl18.pdf [1,58 MB]

Oponentura:
17827_horj03.pdf [104,77 kB]

Hodnocení vedoucího:
24262_zidj01.pdf [105,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24262/podrobnosti