Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO

Autor práce: Strnadová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žid, Josef
Osoba oponující práci: Horáček, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce začíná pohledem do historie přeshraniční spolupráce, dále se její pozornost soustřeďuje na vývoj přeshraniční spolupráce v Evropě a na podporu přeshraniční spolupráce z Evropské unie. V neposlední řadě se pak tato práce věnuje přeshraniční spolupráci v České republice. Práce jako taková je zaměřena na porovnání operačních programů přeshraniční spolupráce, a to programů Česká republika -- Polská republika a Česká republika -- Svobodný stát Sasko z hlediska administrativních a obsahových parametrů. Administrativní a obsahové parametry jsou porovnávány v rámci současného programovacího období, tedy programovacího období 2007 -- 2013. Tato práce si klade za cíl popsat nastavení administrativních a obsahových parametrů v obou operačních programech přeshraniční spolupráce a zjistit, v rámci kterého z operačních programů přeshraniční spolupráce jsou zmíněné parametry nastaveny lépe.
Klíčová slova: Cíl 3; přeshraniční spolupráce; příhraniční regiony

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: KOMPARACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA A ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO
Překlad názvu: COMPARISON OF CROSS-BORDER OPERATIONAL COOPERATION PROGRAMS: THE CZECH REPUBLIC – THE REPUBLIC OF POLAND AND THE CZECH REPUBLIC – THE FREE STATE OF SAXONY
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This paper begins with looking into the history of cross-border cooperation. It also includes a preview of the development of cross-border cooperation in Europe and a promotion of cross-border cooperation in the European Union. Subsequently, there is a view of cross-border cooperation in the Czech Republic in the paper. The paper itself is focused on a comparison of cross-border operational cooperation programs, The Czech Republic -- The Republic of Poland and The Czech Republic -- The Free State of Saxony, in terms of administrative and content parameters. Administrative and content parameters are compared in the new programming period, i.e. the programming period 2007 -- 2013. This paper aims to describe the set of administrative and content parameters in both programs and identify the cross-border cooperation operational program with better defined parameters.
Klíčová slova: objective 3; cross-border cooperation; border regions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 14.09.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24262_xstrl18.pdf [1,58 MB]
Oponentura17827_horj03.pdf [104,77 kB]
Hodnocení vedoucího24262_zidj01.pdf [105,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24262/podrobnosti