Alternativní pravidla pro určení vstupujících a vystupujících proměnných v simplexové metodě

Autor práce:
Leontiev, Andrey
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kalčevová, Jana
Osoba oponující práci:
Skočdopolová, Veronika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Alternativní pravidla pro určení vstupujících a vystupujících proměnných v simplexové metodě
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Ve své práci jsem se pokusil popsat problematiku volby klíčového prvku v simplexové metodě. První část je věnovaná matematickému modelu úlohy lineárního programovaní a simplexové metodě obecně. V tomto oddílu jsou vysvětlené klíčové pojmy a princip této metody. Ve druhé části se zabývám popisem alternativních pravidel pro volbu klíčového prvku v simplexové metodě. Popis každé metody je podpořen příkladem. Kladu důraz na důkazy konečnosti algoritmu u ukázaných pravidel. V poslední části své práce uvádím své vlastní příklady pro ukázky různých dopadů při použití alternativních metod při nejednoznačné volbě
Klíčová slova:
simplexová metoda; klíčový sloupec; klíčový řádek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra ekonometrie

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Alternativní pravidla pro určení vstupujících a vystupujících proměnných v simplexové metodě
Překlad názvu:
Alternative rules for determining pivot columns and pivot rows in the simplex method
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In my thesis I tried to describe the problems of choice of a pivot in the simplex method. The first part is devoted to the mathematical model of linear programming and simplex method in general. Here are explained the key concepts and principles of this method. There is the description of alternative rules for choosing a pivot using the simplex method in the second part. The description of each method is supported by example. I emphasize here the proofs of finite algorithm for each rule. In the last part of my thesis I have placed my own examples to show the different effects using different methods.
Klíčová slova:
pivot column; pivot row; simplex method

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Econometrics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 10. 2009

Datum podání práce:
5. 5. 2011

Datum obhajoby:
01.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor

Oponentura:
Neveřejný soubor

Hodnocení vedoucího:
Neveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22527/podrobnosti