Alternativní pravidla pro určení vstupujících a vystupujících proměnných v simplexové metodě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Alternativní pravidla pro určení vstupujících a vystupujících proměnných v simplexové metodě
Autor práce:
Leontiev, Andrey
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kalčevová, Jana
Osoba oponující práci:
Skočdopolová, Veronika
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Ve své práci jsem se pokusil popsat problematiku volby klíčového prvku v simplexové metodě. První část je věnovaná matematickému modelu úlohy lineárního programovaní a simplexové metodě obecně. V tomto oddílu jsou vysvětlené klíčové pojmy a princip této metody. Ve druhé části se zabývám popisem alternativních pravidel pro volbu klíčového prvku v simplexové metodě. Popis každé metody je podpořen příkladem. Kladu důraz na důkazy konečnosti algoritmu u ukázaných pravidel. V poslední části své práce uvádím své vlastní příklady pro ukázky různých dopadů při použití alternativních metod při nejednoznačné volbě
Klíčová slova:
simplexová metoda; klíčový sloupec; klíčový řádek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 10. 2009
Datum podání práce:
5. 5. 2011
Datum obhajoby:
01.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
Neveřejný soubor
Hodnocení vedoucího:
Neveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22527/podrobnosti