Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ohodnocení společnosti PRO.MED.CS Praha, a.s. a Pliva Lachema, a.s. pomocí bonitních a bankrotnich modelů

Autor práce: Kazdová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Osoba oponující práci: Smrčka, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ohodnocení společnosti PRO.MED.CS Praha, a.s. a Pliva Lachema, a.s. pomocí bonitních a bankrotnich modelů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vypovídací schopností bonitních a bankrotních modelů, jejichž cílem je stanovení finančního zdraví vybraných podniků s možností predikce jejich budoucího vývoje několik let dopředu. Za zástupce bankrotujících podniků jsem vybrala podnik Pliva Lachema, a.s., který v roce 2010 vstoupil do likvidace. Prosperující podnik zastupuje PRO.MED.CS Praha a.s. V obou případech se jedná o farmaceutické podniky zabývající se výrobou léků a vývojem nových léčiv. V teoretické části jsou popsány jednotlivé poměrové ukazatele a použité predikční modely, včetně jejich konstrukce a postupů jejich vyhodnocení. V praktické části popisuji konkrétní výsledky použitých ukazatelů poměrové finanční analýzy a predikčních modelů u výše zmíněných společností za sledované roky 2004-2008. Cílem této práce je zjistit, zda jednotlivé bonitní a bankrotní modely měly dobrou vypovídací schopnost o současném stavu obou podniků a zda bankrotní modely dokázaly předpovědět blížící se úpadek společnosti Pliva Lachema, a.s.
Klíčová slova: Farmaceutické společnosti; Finanční analýza; Bonitní modely; Poměrové ukazatele; Predikce finanční tísně; Bankrotní modely; Čistý pracovní kapitál

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ohodnocení společnosti PRO.MED.CS Praha, a.s. a Pliva Lachema, a.s. pomocí bonitních a bankrotnich modelů
Překlad názvu: Evaluation of PRO.MED.CS Praha, a.s. and Pliva Lachema, a.s. by solvency and bankruptcy models
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the explanatory power of solvency and bankruptcy models designed to determine the financial health of selected companies with their predictions for future development for several years ahead. Pliva Lachema, a.s., which went into liquidation in 2010, was chosen as a representative of a bankrupting business. A prosperous company is represented by PRO.MED.CS Praha a.s. Both are pharmaceutical companies focusing on manufacturing drugs and developing new medicines. The theoretical part deals with different ratios and predictive models, including their structure and methods of their evaluation. The practical part describes results of the indicators of financial ratio analysis and prediction models for the above-mentioned companies for the years 2004-2008. The aim of this study is to determine if chosen solvency and bankruptcy models have a good explanatory power on the current status of both companies and if bankruptcy models are able to predict the impending bankruptcy of the company Pliva Lachema, a.s.
Klíčová slova: Bankruptcy prediction models; Net Working Capital; Pharmaceutical companies ; Solvency models ; Financial analysis; Financial ratios

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 26.05.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce28817_xkazk02.pdf [2,16 MB]
Veřejná příloha5061_xkazk02.pdf [653,09 kB]
Oponentura18320_smrckal.pdf [59,54 kB]
Hodnocení vedoucího28817_schj02.pdf [48,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/28817/podrobnosti