Využití údajů z výkazu rozvaha v řízení firmy

Autor práce: Stuchelová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stejskalová, Irena
Osoba oponující práci: Mrkvička, Miloslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití údajů z výkazu rozvaha v řízení firmy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou a rozborem účetního výkazu rozvaha. Hlavním cílem mé práce je charakterizovat důležitý účetní výkaz rozvaha, který využívají české firmy, a popsat jeho návaznost na další účetní výkazy. Dále pak v konkrétní firmě tento výkaz analyzovat a zdůraznit možnost využití jeho údajů v řízení firmy. V teoretické části je výkaz detailně popsán a charakterizovány jsou jednotlivé položky aktiv a pasiv. Praktická část se zabývá firmou ČSAD JIHOTRANS, a. s. V této části jsou analyzovány vybrané položky aktiv a pasiv a zároveň je využito metod finanční analýzy, konkrétně horizontální analýzy a analýzy poměrových ukazatelů.
Klíčová slova: Pasiva; Rozvaha; Aktiva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu podnikatelské sféry
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití údajů z výkazu rozvaha v řízení firmy
Překlad názvu: Data Assimilation from Balance Statement in the Management of a Firm
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the characterization and analysis of an audit statement balance sheet. The main aim of this work is to characterize the balance sheet which is used by Czech companies and to describe its data relationship to other audit statement. Furthermore, this work is going to emphasize the posibilities of usage of this audit statement a company. The balance sheet has been described in details in the theoretical part and there are also characterized articular elements of assets and debts. The practical part is focused on ČSAD JIHOTRANS a- s. In this parts are analyse choice articular elements of assets and debts and simultaneously is used methods financial analysis, concretely horizontal analysis and analysis of ratio indicators.
Klíčová slova: Debts; Assets; Balance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 4. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 06.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce27206_xstuj18.pdf [1,00 MB]
Oponentura20752_Mrkvička.pdf [38,74 kB]
Hodnocení vedoucího27206_stejskai.pdf [93,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27206/podrobnosti