Master Data Integration hub - řešení pro konsolidaci referenčních dat v podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Master Data Integration hub - řešení pro konsolidaci referenčních dat v podniku
Autor práce:
Bartoš, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Slánský, David
Osoba oponující práci:
Pour, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V současných informačních systémech je kladen velký důraz na integraci dílčích aplikací do funkčního celku. Zatímco integrace po stránce komunikační a funkční je již poměrně dobře pokryta a existují standardní nástroje a technologie pro její realizaci (ESB, message brokery, webové služby), nástroje a postupy pro integraci datových zdrojů dílčích aplikací do společného celku na celopodnikové úrovni se zatím stále bouřlivě vyvíjí. Master Data Management (MDM) je zastřešujícím přístupem ke správě referenčních (master) dat v podniku. Řeší otázky integrace referenčních dat, datové kvality a konsolidace referenčích dat, evidence a využití metadat při správě referenčních dat, vlastnictví sdílených referenčích dat, zodpovědnosti za referenční data a procesy pro práci s nimi. Práce se zabývá technologickou stránkou implementace MDM v podniku formou vytvoření centralizovaného úložiště referenčních dat -- tzv. Master Data Integration Hubu (MDI hub). MDI hub je systém/aplikace, která umožňuje na základě definovaných workflow a pravidel shromažďovat a konsolidovat referenční data uložená v podnikových systémech a konsolidovaná data poskytovat nazpět. Zároveň poskytuje další služby jako správu číselníků a monitorování datové kvality. Cílem práce je pokrýt návrh a implementaci MDI hubu, který je konkrétní formou realizace MDM v podniku. V úvodní části práce je řešena motivace pro provádění konsolidace referenčních dat, je upřesněn obsah pojmu MDM a vztah MDI hubu k principům MDM. Dále je uveden souhrn technik používaných při realizaci MDI hubu. Hlavní částí práce je návrh referenční architektury MDI hubu a popis projektových aktivit při realizaci MDI hubu. Zdrojem informací pro práci jsou, kromě odborné literatury (monografie, odborné články, příspěvky z konferencí), také poznatky nabyté při realizaci projektů pro společnosti Adastra a Ataccama a know-how spolupracovníků. Hlavním přínosem práce je vytvoření uceleného pohledu na budování MDI hubu a návrh referenční architektury MDI hubu, která může posloužit jako východisko při úvahách o konkrétní implementaci. Předpokládané využití práce je jak na straně klientské (firma se pustí do implementace MDI hubu vlastními silami) tak na straně dodavatelské (pro konzultační firmy a integrátory, kteří budou implementovat MDI hub pro zákazníka).
Klíčová slova:
master data; referenční data; konsolidace dat; čištění dat; MDI hub; Master Data Integration hub; Master Data Management; datová integrace; CDI; Customer Data Integration; MDM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 1. 2011
Datum podání práce:
28. 1. 2011
Datum obhajoby:
06.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29739_xbarj49.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
19339_pour.pdf [181,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
29739_slansky.pdf [92,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29739/podrobnosti