Člověk, informace a ICT: vývoj "informační" společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Člověk, informace a ICT: vývoj "informační" společnosti
Autor práce:
Kastner, Pavel
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Rosický, Antonín
Osoba oponující práci:
Sigmund, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Touto prací chceme upozornit na oboustranný vztah (závislost) člověka a informací, jehoţ významnost se zásadním způsobem zvyšuje s rozvojem tzv. informační společnosti. Nejprve vymezíme základní pojmy a přístupy, týkající se této problematiky, a následně rozebereme některé problémy, které ze zmiňovaného vztahu pramení. Zdůrazníme především individualitu interpretace a vliv informací na rozhodování a jednání člověka a některé moţnosti jeho zneuţití. V závěru práce se potom budeme věnovat informační společnosti, jako celku, a jejímu současnému a moţnému budoucímu vývoji, k čemuţ nám poslouţí, v české literatuře sporadicky zmiňovaný, tzv. evolučně-kybernetický model společnosti.
Klíčová slova:
ICT; informační společnost; globální mozek; dezinterpretace; interpretace; data; znalosti; informace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 11. 2010
Datum podání práce:
30. 4. 2011
Datum obhajoby:
21.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29072_xkasp30.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
20306_sigmund.pdf [427,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
29072_rosicky.pdf [97,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29072/podrobnosti