Moderní metody v oblasti kvantitativního marketingového výzkumu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Moderní metody v oblasti kvantitativního marketingového výzkumu
Autor práce:
Tahal, Radek
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Vaníček, Tomáš; Cihlář, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Pro podnikatelské subjekty pracující v tržním prostředí je typické, že trvale musí udržovat a posilovat svou pozici na trhu. Toho docilují neustálým monitorováním vlastních silných a slabých stránek, monitorováním konkurence a zjišťováním potřeb a přání svých zákazníků. Takové informace získávají prostřednictvím analýzy informací z okolního prostředí i od svých stávajících a potenciálních zákazníků. Tuto činnost nazýváme marketingový výzkum. Předmětem výzkumu mohou být prakticky všechny aspekty, které ovlivňují, jakým způsobem bude firma vnímána ostatními účastníky trhu, dokonce i to, jak je vnímána vlastními zaměstnanci. Získané informace pak jsou cenným zdrojem poznatků pro další manažerská rozhodnutí při řízení firmy. Marketingový výzkum je dynamicky se rozvíjející disciplína, ve které se neustále uplatňují nejnovější poznatky z oblasti sociologie i společenských věd. Velký rozmach zaznamenaly metody marketingového výzkumu zejména v posledních letech. Je to logický pozitivní důsledek nástupu moderních informačních a komunikačních technologií. Trendem posledních let je také využívání internetu při získávání rozličných informací o trhu a sociodemografických analýz.
Klíčová slova:
výzkumná agentura; kvantitaivní výzkum; kvalitativní výzkum; zadavatel; dotazování; pozorování; typ výzkumu; CAWI; CAPI; CATI; marketingový výzkum; výzkumné agentury; metody výzkumu trhu; marketingový výzkum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 10. 2007
Datum podání práce:
31. 5. 2010
Datum obhajoby:
16.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25467_tahr01.pdf [1,49 MB]
Oponentura:
14727_Vaníček.pdf [133,66 kB]
Oponentura:
15294_Cihlář.pdf [145,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25467/podrobnosti