Czech expatriates in China - the factors of success

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Czech expatriates in China - the factors of success
Překlad názvu:
Čeští expatriati v Číně - faktory úspěchu
Autor práce:
Mudra, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lukeš, Martin
Osoba oponující práci:
Xiaokun, Li
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Jakožto příspěvek k dostupné literatuře na téma mezikulturní management mezi Čínou a Českou republikou zkoumá tato diplomová práce faktory ovlivňující výkon a úspěch Čechů pracujících a žijících v Číně. Nejprve jsou definována kulturní prostředí Číny a České republiky, a sice klíčové aspekty a kulturní specifika těchto prostředí. Za druhé jsou popsány vlastnosti úspěšného expatriata - tzv. globální postoj (global mindset). Za třetí se diplomová práce zaměřuje na specifika práce v Číně a na možný kulturní šok, kterému bude český expatriat po přesunu do Číny s největší pravděpodobností muset čelit. V praktické části práce jsou nastíněny metody a výsledky originálního primárního výzkumu provedeného mezi více než 30 českými expatriaty v Číně. Za použití korelací a obsahové analýzy byly získány výsledky a prvotní hypotézy buď potvrzeny nebo vyvráceny. Závěr diplomové práce pak nabízí sadu doporučení pro budoucí expatriaty, kteří přijíždějí do Číny - starobylé země opředené tajemstvími i v naší moderní době.
Klíčová slova:
expatriati; kulturní dimenze; Česká republika; Čína; globální postoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 3. 2011
Datum podání práce:
30. 4. 2012
Datum obhajoby:
29.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19770_xmudt02.pdf [1,14 MB]
Oponentura:
25848_Xiaokun.pdf [19,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
19770_lukesm.pdf [15,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19770/podrobnosti